EU nådde enighet om regleringen av F-gaser

Pressmeddelande 19.12.2013 kl. 16.50

EU-kommissionen, medlemsländerna och parlamentet nådde i dag enighet om en begränsning av användningen av F-gaser. En reviderad förordning träder i kraft år 2015.

F-gaser är starka växthusgaser som i huvudsak används för att ersätta ämnen som bryter ned ozonskiktet bl.a. i kyl- och ventilationsanordningar och i värmepumpar. Målet med F-gasförordningen är att minska växthusgasutsläppen i enlighet med EU:s minskningsmål och att uppmuntra dem som använder F-gaser att övergå till andra alternativ när det tekniskt är möjligt.

Det viktigaste målet i förordningen är att gradvis begränsa att F-gaser släpps ut på marknaden. Producenter och importörer av F-gaser tilldelas kvoter som stegvis kommer att minska i antal. Även de F-gaser som importerats i anordningar som fyllts på förhand kommer att ingå i kvotsystemet.

Användningen av F-gaser med ytterst stark växthusgaspåverkan kommer att begränsas i underhållet av befintliga anordningar från år 2020, men för Finlands del godkändes ett viktigt undantag som tillåter användning av återvunna ämnen fram till år 2030. Frågan är viktig inte minst för handeln, som måste hitta på nya lösningar vid förnyandet av kylanordningar.

Utöver det som nämns ovan innehåller förordningen preciseringar när det gäller bl.a. utbildningskraven för kylinstallatörer, rapporteringskraven, intervallen för läckagekontroll av anordningar och märkningen av anläggningar.

I Finland framställs inga F-gaser och importen sker i huvudsak från EU-området. Finska företag kommer således inte själva att bli tvungna att skaffa kvoter för import av gaser. De finska företag som till EU-området importerar anordningar som har fyllts på förhand ska däremot delta i kvotsystemet. Det finns några företag i Finland som tillverkar kyl- och ventilationsutrustning. En betydande del av dessa har redan övergått till alternativ med låg växthusgaspåverkan.

Begränsningarna gäller nya anordningar, vilket innebär att konsumenterna kan fortsätta använda befintliga anordningar som innehåller F-gaser, men när det blir dags att köpa ny utrustning finns det möjlighet att välja miljövänligare alternativ.

Europaparlamentet kommer att rösta om utkastet till förordning under sitt plenarsammanträde i mars 2014.

Mer information

Överinspektör Nufar Finel, Finlands miljöcentral, tfn 0295 251 113, fornamn.efternamn@ymparisto.fi

Konsultative tjänstemannen Ulla-Riitta Soveri, miljöministeriet, tfn 0295 250 275, fornamn.efternamn@ymparisto.fi

  • FI
  •  
  • SV