En förordning om bullernivåer vid vindkraftsutbyggnad bereds

Pressmeddelande 27.11.2013 kl. 12.14

Under våren 2014 bereds en statsrådsförordning om utomhusriktvärden för buller från vindkraftverk, berättade bostads- och kommunikationsminister Pia Viitanen i anslutning till vindkraftsdagarna onsdagen den 27 november.

"När det gäller vindkraftsutbyggnad upplevs bullerfrågorna som speciellt utmanande, och det är orsaken till att vi nu bereder en noggrannare reglering. I förordningen kommer det att anges decibelgränser för bullret från vindkraftverk och preciseras vilka områden som planeringsriktvärdena ska tillämpas på", sade minister Viitanen.
I den offentliga debatten har det på sistone också lagts fram synpunkter på att det borde fastställas en viss minimigräns för hur långt avståndet mellan vindkraftverk och bosättning ska vara. Eftersom bl.a. terrängformer inverkar på vad som är ett tillräckligt avstånd måste man i planeringen pröva frågan från fall till fall. Därför kommer det inte att fastställas något minimiavstånd i förordningen.

Miljöministeriet har också utarbetat ett förslag om modellering och mätning av buller från vindkraftverk. Förslaget har varit på remiss i oktober–november, och med stöd av kommentarerna utformas de slutliga anvisningarna, som ska fungera som stöd i planeringen av vindkraftsområden.

Planläggningen av vindkraftsutbyggnad har avancerat snabbt

Det bästa sättet att välja rätt plats för vindkraftverk i industriell storleksklass är genom planläggning. I nästan alla landskapsförbund utarbetas en landskapsplan för vindkraft. Den kommunala planläggningen av vindkraftsutbyggnad har också påskyndats av 2011 års ändring av markanvändnings- och bygglagen, som gör det möjligt att bevilja bygglov för vindkraftverk direkt med generalplanen som grund.

Planläggningen av vindkraft framskrider med rask takt och skapar goda förutsättningar för att målen i Finlands långsiktiga energi- och klimatstrategi ska nås. För att strategins mål ska nås krävs det ca 1 000 nya vindkraftverk, och de planer som nu är anhängiga möjliggör att det byggs ett betydligt större antal.

"Planläggningen har i många sammanhang ansetts bromsa utbyggnaden av vindkraft, till och med vara ett hinder för den. Situationen har till denna del lyckligtvis förändrats mycket snabbt", konstaterade Viitanen.

Mer information:

Bostads- och kommunikationsministerns specialmedarbetare Jouni Parkkonen, miljöministeriet, tfn 040-176 13 04, fornamn.efternamn@ymparisto.fi

  • FI
  •  
  • SV