Ett samhälleligt åtagande för hållbar utveckling till 2050 godkändes i Finland

Pressmeddelande 9.12.2013 kl. 9.59

Finlands kommission för hållbar utveckling godkände i dag på sitt möte ett samhälleligt åtagande för hållbar utveckling, "En målbild för Finland 2050" (fi. "Suomi, jonka haluamme 2050"). Genom det samhälleliga åtagandet främjas en hållbar utveckling inom alla samhällsområden, och avsikten är att engagera alla centrala aktörer, allt från konsumenter och företag till politiska beslutsfattare.

"Genom det samhälleliga åtagandet ställer vi upp mål för Finland, och med dessa säkerställer vi att Finland också i framtiden är välmående och växer inom ramarna för naturens bärkraft. I dagens globala värld är det en självklarhet att vi måste främja en hållbar utveckling också internationellt. Det finns efterfrågan på finsk kompetens och expertis, och när dessa utnyttjas främjas de gemensamma målen för hållbar utveckling, och samtidigt skapas det förutsättningar för tillväxt i Finland", säger ordföranden för kommissionen för hållbar utveckling, finansminister Jutta Urpilainen.

Alla bjuds in att delta i förverkligandet av det samhälleliga åtagandet för hållbar utveckling. De mål som angetts i det samhälleliga åtagandet konkretiseras genom de åtgärder som olika samhällsaktörer förbinder sig att vidta för att främja en hållbar utveckling. De enskilda åtagandena kommer att nämnas på miljöministeriets webbsida för det samhälleliga åtagandet, och där följs genomförandet också upp med indikatorer.

Sitra har inrättat en expertpanel som stöd för genomförandet av det samhälleliga åtagandet och det arbete som kommissionen för hållbar utveckling utför.

"Det vetenskapliga samfundet har en oersättlig roll när det gäller att synliggöra stora samhälleliga utmaningar och förändringar. Jag tror att målen för hållbar utveckling kommer att uppvisa framsteg när den vetenskapliga sammanslutning som Sitra tillsatt förmedlar de senaste forskningsrönen som grund för beslutsfattandet och framför allt utmanar kommissionen för hållbar utveckling i beredningen av den nationella politiken", säger kommissionens vice ordförande, miljöminister Ville Niinistö.

Till expertpanelen hör professorn i socialpolitik vid Helsingfors universitet Heikki Hiilamo, direktören för Finlands miljöcentrals miljöpolitikcentrum, professor Eeva Furman, direktören för ekonomi och pensionspolitiken vid Ilmarinen, docenten i nationalekonomi Jaakko Kiander, konsumentforskningscentralens forskningsprofessor Eva Heiskanen, professorn i välfärdssociologi vid Östra Finlands universitet Juho Saari och professorn i miljöpolitik vid Helsingfors universitet Janne Hukkinen. Sitra är värd för panelen.

Kommissionen för hållbar utveckling styr och bedömer det arbete som utförs inom ramen för det samhälleliga åtagandet. Ordförande för Finlands kommission för hållbar utveckling, som tillsattes i oktober, är finansminister Jutta Urpilainen och vice ordförande är miljöminister Ville Niinistö. Kommissionen består i övrigt av tiotals sakkunniga från olika samhällsområden.

Mer information

Generalsekreteraren för kommissionen för hållbar utveckling Sauli Rouhinen, miljöministeriet, tfn 0295 250 253, fornamn.efternamn@ymparisto.fi

Biträdande generalsekreteraren för kommissionen för hållbar utveckling Marja Innanen, miljöministeriet, tfn 0295 250 101, fornamn.efternamn@ymparisto.fi

  • FI
  •  
  • SV