Otillräckligt tempo mot ett nytt klimatavtal i Warszawa

Pressmeddelande 23.11.2013 kl. 22.00

En motstridig stämning rådde när klimatmötet i Warszawa avslutades på lördagskvällen. Under mötet fick man i enlighet med Europeiska unionens önskemål till stånd en arbetsplan för ländernas besked om utsläppsminskningsmål, men arbetsplanen lämnar utrymme för tolkning och tidtabellen är inte så snabb som EU hoppades på. EU:s mål var att länderna skulle ge besked om sina åtaganden under 2014 och att man i Warszawa skulle komma överens om kraven på uppgiftslämnande gällande åtagandena.

Under mötet beslutades att länderna enligt förmåga lämnar besked om sina åtgärder i början av 2015, före mötet som ordnas i Paris i slutet av året. Under mötet i Paris är det meningen att ett nytt avtal ska ingås.

På mötet fördes diskussioner mellan industriländer och vissa utvecklingsländer om huruvida utsläppsminskningsmålet i det kommande klimatavtalet förpliktar även utvecklingsländerna. Under mötet lyckades man säkerställa att utgångspunkten för det nya klimatavtalet fortsättningsvis är att alla länder deltar och att beredandet av de nya nationella utsläppsminskningsmålen inleds genast. Vilken karaktär olika länders förpliktelser har och hur bindande de är kommer emellertid att utgöra svåra frågor under vägen till mötet i Paris.

”Tyvärr fick man i Warszawa inte till stånd en tillräckligt stabil tidtabell för att sy ihop det nya avtalet och det kommer att vara mycket press på det möte som ordnas i Peru nästa år.  Vi har här varit tvungna att avstyra försämringar till de föregående besluten, men slutresultatet garanterar att förhandlingarna inte har tagit ett steg bakåt”, säger miljöminister Ville Niinistö.

”Man måste komma ihåg att det i Peru ännu är möjligt att fatta tillräckliga beslut med tanke på beredandet av ett omfattande och ambitiöst klimatavtal 2015”, säger miljöministeriets specialrepresentant i internationella klimatfrågor, Jukka Uosukainen.

Betydande skogsbeslut

När det gäller skogsfrågor uppnådde man i och med förhandlingarna ett betydande resultat i Warszawa. På mötet fattades beslut om det så kallade REDD+-paketet, det vill säga om vilka förfaranden och bestämmelser man kan använda för att bekämpa avskogning i utvecklingsländerna och hur man ska styra finansiering och annat stöd till åtgärderna. Diskussionen om skogarnas roll i avtalet 2015, som i Warszawa leddes av Finland, är en del av den fortsatta beredningen av avtalet.

”Besluten om avskogningen är definitivt en bra nyhet från mötet i Warszawa. Den tryggar i hög grad naturens mångfald och skogarnas koldioxidsänkor. Genom att hejda fällningen av tropiska skogar kan man minska utsläppen redan före 2020. Det här har varit ett av EU:s och Finlands centralaste mål med klimatförhandlingarna”, betonar miljöminister Ville Niinistö.

Nya finansieringsåtaganden för Finland

Det förutspåddes att klimatmötet i Warszawa skulle koncentrera sig på finansieringsfrågor. På mötet kom man överens om de arrangemang mellan Gröna klimatfonden och mötet som blev öppna förra året i Doha. Man kom överens om att fondens första finansieringsbelopp ska samlas ihop så snart som möjligt.
Angående klimatfinansiering på lång sikt beslutades att industriländerna ska öka sin offentliga klimatfinansiering jämfört med nivån år 2010–2012. Målet är att före 2020 samla ihop 100 miljarder dollar från olika offentliga och privata finansieringskällor.

Till anpassningsfonden fick man ihop ett tilläggsfinansieringspaket på över 100 miljoner dollar. Fonden hjälper utvecklingsländer att anpassa sig till de effekter som klimatuppvärmningen medför.

”Finland uppgav att man bidrar med fem miljoner euro till anpassningsfonden. I Warszawa profilerade Finland sig som ett av få länder som gav besked om nya finansieringsåtaganden och det tackade man oss för”, säger chefsförhandlare Harri Laurikka vid miljöministeriet.

Utöver stödet till anpassningsfonden så nästan fördubblar Finland sin klimatfinansiering 2014 jämfört med 2010–2012.

Skador och förluster

Under mötet i Warszawa körde utvecklingsländerna hårt på beaktandet av de skador och förluster som klimatförändringen redan nu orsakat. I Warszawa grundades en internationell mekanism som utvecklar beredskapen och koordinerar den tekniska hjälpen för kontroll vid exceptionellt stora förändringar och extrema väderfenomen orsakade av klimatförändringen.

Nästa möte i de internationella klimatförhandlingarna ordnas i Peru i slutet av 2014. Före det ordnas förhandlingsmöten på tjänstemannanivå. En betydande etapp före mötet i Peru äger rum i september när FN:s generalsekreterare Ban Ki-moon bjuder statscheferna till New York för att puffa på förhandlingarna.

Ytterligare information

Chefsförhandlare Harri Laurikka, miljöministeriet, tfn +358 2952 50156, fornamn.efternamn@ymparisto.fi

Kommunikationsexpert Karoliina Kinnunen Mohr, miljöministeriet, tfn +358 2952 50129, fornamn.efternamn@ymparisto.fi

  • FI
  •  
  • SV