Statsrådet föreslår att förpackningsproducenternas ansvar för avfallshanteringen av konsumentförpackningar ska senareläggas

Pressmeddelande 27.11.2013 kl. 13.11

Statsrådet godkände i dag en proposition med förslag till lag om ändring av avfallslagen. De som förpackar produkter beviljas tilläggstid till den 1 maj 2015 när det gäller att genomföra det utvidgade producentansvar som enligt de nuvarande bestämmelserna i avfallslagen ska genomföras ett år tidigare. Dessutom ska producenternas skyldighet att ordna mottagningsplatser för kasserade förpackningar förlängas till den 1 januari 2016.

Tack vare de förlängda övergångstiderna har producenter, kommuner och andra aktörer ytterligare 1–1,5 år på sig att utveckla sin verksamhet så att den motsvarar kraven i lagstiftningen. Detta betyder framför allt att producenterna senast från ingången av år 2016 ska ordna nätverk av mottagningsplatser för de konsumentförpackningar som kommer från hushållen.

Enligt den gällande avfallslagen ska de som förpackar produkter och de som importerar förpackade produkter ordna avfallshantering av kasserade produkter och stå för kostnaderna för den från och med den 1 maj 2014. Producenterna anser att de inte har förutsättningar att uppföra mottagningsplatser för förpackningsavfallet med denna tidtabell. Också beredningen av den förpackningsförordning som närmare ska reglera producenternas skyldigheter har fördröjts. Förordningen ska bl.a. innehålla bestämmelser om antalet mottagningsplatser för förpackningsavfall och om materialåtervinningsgraden för förpackningsmaterial.

En stor del av det kommunala avfall som uppstår vid boende och annan aktivitet härstammar från kasserade förpackningar. I dagsläget är det kommunerna som ordnar nästan all insamling av konsumentförpackningar.

Det föreslogs också att den tidsfrist inom vilken producenter ska lämna in ansökan om godkännande för anteckning i producentregistret ska förlängas till den 1 maj 2015.

Mer information:

Miljörådet Riitta Levinen, fornamn.efternamn@ymparisto.fi, tfn 0295 250 162
  • FI
  •  
  • SV