Statsrådet lämnade en proposition om en ny miljöskyddslag

Pressmeddelande 19.12.2013 kl. 13.48

Regeringen överlämnade i dag en proposition med förslag till ny miljöskyddslag. Propositionen förverkligar regeringsprogrammets mål om att effektivisera miljöskyddet med tanke på såväl miljöns tillstånd och medborgarnas välmående som företagen.

Genom miljöskyddslagen genomförs direktivet om industriutsläpp i den nationella lagstiftningen, vilket förbättrar och förenhetligar de krav på tillämpning av bästa tillgängliga teknik som tryggar miljöns tillstånd. Ett mål är också att effektivisera tillståndsförfarandet inom miljöskyddet och tillsynen över tillstånden. Tack vare revideringen kan betydelsefulla naturvärden beaktas allt bättre i prövningen av miljötillstånd för torvutvinning.

"Med en effektiv miljöskyddslagstiftning skapar vi förutsättningar för en grön ekonomi och efterfrågan på inhemsk cleantech-affärsverksamhet. En god miljöreglering ger upphov till riklig affärsverksamhet och arbetsplatser på miljöområdet i Finland samtidigt som den garanterar medborgarna en ren miljö och natur. En hög miljöskyddsnivå gagnar ansvarsfulla företag som satsar på riskhantering, produktivitet och produktutveckling", säger miljöminister Ville Niinistö.

Syftet med direktivet om industriutsläpp är att minska dels de olägenheter för miljön och hälsan som industrin orsakar, dels vattenförbrukningen och förbrukningen av energi och material genom att effektivisera och förenhetliga miljöskyddskraven för industrin. Detta mål ska uppnås genom tillämpning av bästa tillgängliga teknik.

"Kravet på bästa tillgängliga teknik gör att besluten om miljötillstånd blir mer förutsägbara och att verksamhetsutövarna är bättre underrättade om de lösningar som förutsätts. Det främjar också uppkomsten av innovationer och efterfrågan på finländsk ren teknik", konstaterar Niinistö.

Det föreslås att det ska bli juridiskt bindande att tillämpa bästa tillgängliga teknik. Förpliktelsen läggs fram i form av utsläppsnivåer som fastställs i slutsatserna om bästa tillgängliga teknik. Slutsatserna offentliggörs av kommissionen som genomförandebeslut, och de är direkt förpliktande för medlemsstaterna. Förpliktelserna gäller omkring tusen anläggningar i Finland.

I propositionen ses miljöskyddslagen över så att den bättre motsvarar grundlagen. Revideringen är nödvändig också av den orsaken att den nuvarande miljöskyddslagens struktur har blivit otydlig och splittrad på grund av alla ändringar som gjorts.

Effektivare tillsyn, avgifter införs

Ett syfte med propositionen är att effektivisera tillsynen över miljöskyddet genom att öka planmässigheten och i högre grad låta tillsynen basera sig på riskerna i verksamheten. Tillsynen ska tydligare riktas enligt vad som är motiverat med tanke på risken för miljöförorening.  Närings-, trafik- och miljöcentralerna och de kommunala miljövårdsmyndigheterna ska, såsom i dagsläget, utöva tillsyn över lagen.

Det föreslås att tillsynen över miljötillstånd delvis ska bli avgiftsbelagd. De intäkter som tillsynen ger ska staten till fullt belopp använda för att öka tillsynsresurserna, eftersom tillsynsresurserna har minskat och kommer att fortsätta minska om inga åtgärder vidtas.

"En avgiftsbelagd tillsyn ger större kostnadseffektivitet, eftersom tillsynen blir mer planmässig och eftersom de som utövar tillsynen kan ge verksamhetsutövarna bättre service i gengäld. De tillsynsuppgifter som orsakar stora kostnader ska också kosta mer, vilket leder till att verksamhetsutövarna sinsemellan behandlas mer rättvist. Inom näringslivet finns det en utbredd förståelse för avgiftsbelagd tillsyn i kombination med kvalitetssäkring av tillsynen", säger Niinistö.

Det föreslås att planenlig kontroll, tillsyn över misstanke om överträdelser och tillsyn i anslutning till utövandet av förvaltningstvång ska vara avgiftsbelagd. När det gäller sådan tillsyn som den kommunala miljövårdsmyndigheten ansvarar för kommer tillsynen över misstanke om överträdelser inte att vara avgiftsbelagd. Myndigheten ska kunna ta ut en avgift som högst motsvarar det genomsnittliga självkostnadspriset för prestationerna. I praktiken ska de anläggningar som belastar miljön och sysselsätter tillsynsmyndigheterna mest också betala mest.

Det föreslås också att handläggningen av tillståndsansökningar ska effektiviseras på så sätt att ansökningarna sänds in elektroniskt till den statliga tillsynsmyndigheten. De statliga tillsynsmyndigheterna har tagit i bruk ett elektroniskt system för behandling av tillståndsärenden. Även när det gäller information om tillståndsansökningar ska elektroniska förfaranden främjas. Det kommer att tas fram nya verktyg för att göra det möjligt att följa med hur handläggningen av tillståndsansökningarna framskrider. Dessa förfaranden kommer att snabba upp tillståndsprocesserna betydligt.

Torvutvinning får inte förstöra betydelsefulla naturvärden

Syftet med den bestämmelse som handlar om förläggning av torvutvinning är att de naturvärden som är betydelsefulla på verksamhetsplatser i anslutning till värdefulla myrar ska beaktas i prövningen av miljötillstånd för torvutvinning. Enligt propositionen ska torvutvinning förläggas så att den inte förstör nationellt eller regionalt betydelsefulla naturvärden på verksamhetsplatsen. Detta bidrar till att myrnaturens mångfald bevaras. I synnerhet i Södra Finland är endast en bråkdel av våra nationellt värdefulla myrar i naturtillstånd, vilket har direkt samband med att många värdefulla växt- och djurarter i vårt land är hotade. Bestämmelsen uppfyller de mål som ställs i statsrådets principbeslut om myr- och torvmarker och i energi- och klimatstrategin.

"Genom bestämmelsen säkerställs det att de mest betydelsefulla naturvärdena bevaras hos värdefulla myrar i naturtillstånd, och samtidigt möjliggörs fortsatt utvinning av torv i myrar som inte längre är i naturtillstånd. Vackra myrar i naturtillstånd utgör en del av vårt nationella arv, och det är vår skyldighet att bevara de värdefulla växt- och djurarterna för kommande generationer. Myrarna är också värdefulla som källor till rekreation, turism och välmående och som fortplantningsområde för många viltarter. Bestämmelsen uppfyller statsrådets principbesluts mål om att styra torvutvinningen till sådana myrar som redan är dikade, eftersom bestämmelsen endast ska tillämpas på myrar i naturtillstånd", säger Niinistö.

Bestämmelsen ska tillämpas på myrar som enligt statsrådets principbeslut om myr- och torvmarker hör till klasserna 3–5 på naturtillståndsskalan. De myrar som hör till klasserna 0–2, dvs. myrar som redan är delvis dikade och som inte heller i övrigt längre är i naturtillstånd, ska inte omfattas av bestämmelsen, och merparten av ansökningarna om torvutvinning gäller sådana myrar.

I fortsättningen ska det redan i ett tidigt skede av behandlingen av tillståndsansökan kunna bildas en helhetsuppfattning om de naturvärden som är betydelsefulla på verksamhetsplatsen. I dagsläget lyfts frågan om naturvärden regelbundet upp i olika skeden av tillstånds- och besvärsprocessen, och då försinkas processen av att sanningsenligheten i påståendena måste bedömas.

Bestämmelsen om naturvärden på platserna för torvutvinning ska enligt förslaget inte tillämpas om naturvärdena har beaktats i landskapsplanen eller i en generalplan med rättsverkningar. På detta sätt vill man undvika överlappande utredningar om naturvärdena.

I och med den nya bestämmelsen blir tillståndsbesluten mer förutsägbara och tillståndsförfarandet smidigare, eftersom tillståndsförfarandet redan från första början grundar sig på en helhetsbedömning av betydelsefulla naturvärden.

Talvivaaraförslagen har beaktats

Vid revideringen av miljöskyddslagen har man också beaktat de förslag som lades fram i samband med den s.k. Talvivaarautredningen i februari (utredningen om miljöproblemen i Talvivaaragruvan och myndigheternas agerande).

Projektet kring revideringen av miljöskyddslagen har beretts i samråd med en bred uppsättning intressegrupper inom ramen för olika projekt och förhandlingar. Genom att ordna bl.a. flera samrådsmöten och en omfattande remissbehandling har man velat säkerställa en öppen beredning.

Lagen avses träda i kraft så snart som möjligt efter det att den har antagits. Detta beräknas ske i maj–juni 2014.

Mer information:

Regeringsrådet Oili Rahnasto, miljöministeriet, tfn 0295 250 244, fornamn.efternamn@ymparisto.fi

Naturvärden: Lagstiftningsdirektör Riitta Rönn, miljöministeriet, tfn 0295 250 255, fornamn.efternamn@ymparisto.fi

  • FI
  •  
  • SV