Pressmeddelanden 2013 - pressmeddelanden

1
2
3
4
...
6
Nästa Sista

Publicerad
EU nådde enighet om regleringen av F-gaser

EU-kommissionen, medlemsländerna och parlamentet nådde i dag enighet om en begränsning av användningen av F-gaser. En reviderad förordning träder i kraft år 2015.

19.12.2013
Statsrådet lämnade en proposition om en ny miljöskyddslag

Regeringen överlämnade i dag en proposition med förslag till ny miljöskyddslag. Propositionen förverkligar regeringsprogrammets mål om att effektivisera miljöskyddet med tanke på såväl miljöns tillstå...

19.12.2013
Tomtbarometern 2013–2014: Det dåliga ekonomiska läget återspeglas på tomtmarknaden – lam efterfrågan på tomter

Det dåliga allmänna ekonomiska läget och lågkonjunkturen inom byggbranschen återspeglas på tomtmarknaden. Efterfrågan på tomter har minskat i år och den väntas inte bli livligare nästa år. Men det fin...

19.12.2013
Den ekonomiska krisen har påverkat miljöns tillstånd

Raden av ekonomiska kriser sedan 2008 har påverkat tillståndet i miljön i Finland. Denna bedömning gör man i översikten av miljöns tillstånd. Effekterna har varit både positiva och negativa; samtidigt...

11.12.2013
Ett samhälleligt åtagande för hållbar utveckling till 2050 godkändes i Finland

Finlands kommission för hållbar utveckling godkände i dag på sitt möte ett samhälleligt åtagande för hållbar utveckling, "En målbild för Finland 2050" (fi. "Suomi, jonka haluamme 2050"). Genom det sam...

9.12.2013
Statsrådet föreslår att förpackningsproducenternas ansvar för avfallshanteringen av konsumentförpackningar ska senareläggas

Statsrådet godkände i dag en proposition med förslag till lag om ändring av avfallslagen. De som förpackar produkter beviljas tilläggstid till den 1 maj 2015 när det gäller att genomföra det utvidgade...

27.11.2013
En förordning om bullernivåer vid vindkraftsutbyggnad bereds

Under våren 2014 bereds en statsrådsförordning om utomhusriktvärden för buller från vindkraftverk, berättade bostads- och kommunikationsminister Pia Viitanen i anslutning till vindkraftsdagarna onsdag...

27.11.2013
Den andra etapplandskapsplanen för Birkaland fastställdes

Miljöministeriet fastställde den 25 november 2013 Birkalands etapplandskapsplan för trafik och logistik. Planen inbegriper projekt för att förbättra bannätet och huvudvägnätet i Birkaland samt områden...

25.11.2013
Otillräckligt tempo mot ett nytt klimatavtal i Warszawa

En motstridig stämning rådde när klimatmötet i Warszawa avslutades på lördagskvällen. Under mötet fick man i enlighet med Europeiska unionens önskemål till stånd en arbetsplan för ländernas besked om ...

23.11.2013
Strategin förbättrar lax- och havsöringsbestånd

Finland får en lax- och havsöringsstrategi med siktet inställt på år 2020. Jord- och skogsbruksministeriets arbetsgrupp har arbetat fram ett förslag som ska till statsrådet för fastställelse efter rem...

18.11.2013
Priset på energicertifikat för befintliga egnahemshus är skäligt

Priset på energicertifikat för befintliga egnahemshus är allmänt taget skäligt: medelpriset ligger på ca 520 euro och i över 90 % av fallen är priset lägre än 700 euro. Energicertifikat beviljas också...

12.11.2013
Kanslichef Hannele Pokka: Miljöfrågorna kring Talvivaara ska beaktas under alla omständigheter

Enligt den delårsrapport som Talvivaara offentliggjorde den 7 november 2013 är bolagets ekonomiska situation mycket ansträngd, och bolaget ansöker om extra finansiering för att fortsätta med verksamhe...

8.11.2013
Nya organ som utfärdar produktgodkännanden för byggprodukter

Miljöministeriet har i dag bemyndigat VTT Expert Services Oy att fortsätta som typgodkännandeorgan. Ett nytt bemyndigande behövdes, eftersom lagstiftningen om produktgodkännanden för byggprodukter änd...

7.11.2013
Satu Pääkkönen tillträder som direktör för ansvarsområdet för miljön vid NTM-centralen i Nyland fr.o.m. 1.12.2013

Miljöminister Ville Niinistö har utnämnt agronomie- och forstmagister Satu Pääkkönen (43) till direktör för ansvarsområdet för miljön och naturresurserna vid Närings-, trafik- och miljöcentralen i Nyl...

6.11.2013
Giltighetstiden för försökslagen om förenklade bygg- och planbestämmelser förlängs

Lagen om försök med förenklade bygg- och planbestämmelser förlängs med fem år, dvs. till och med slutet av 2018. Det nuvarande lagen är i kraft till slutet av 2013. Den 31 oktober gav stadsrådet riks...

1.11.2013
Ny förordning om miljöskyddskrav för energiproducerande enheter vars effekt understiger 50 MW

Statsrådet utfärdade den 24 oktober en förordning om miljöskyddskrav för energiproducerande enheter med en bränsleeffekt som understiger 50 megawatt.

28.10.2013
Materialeffektivitetsprogrammet minskar uppkomsten av avfall från byggandet

Arbetsgruppen som behandlat materialeffektiviteten inom bygg- och fastighetsbranschen överlämnade i torsdags sitt förslag om åtgärder för att förbättra materialeffektiviteten i branschen till miljömin...

28.10.2013
Första terrängkartläggningarna genomförda i myrskyddsprogrammet

Under den gångna sommaren genomfördes de terrängkartläggningar som hör till beredningen av kompletteringsprogrammet för myrskyddet i nio landskap: Egentliga Finland, Birkaland, Mellersta Finland, Södr...

28.10.2013
Miljöministeriets, SYKEs och ARAs telefonnummer förnyas

Miljöförvaltningens telefonnummer förnyas den 29–30 oktober 2013 som en del av statsförvaltningens gemensamma Hansel-ramavtal. Ämbetsverkens servicenummer och arbetstagarnas personliga arbetstelefonnu...

25.10.2013
Finlands, Estlands och Rysslands presidenter blir beskyddare av Finska vikens år 2014

Finska vikens år 2014 har fått beskyddare på hög nivå. Igår bekräftades det under den internationella styrgruppens möte i Tallinn att Rysslands president Vladimir Putin deltar i projektet.

18.10.2013

1
2
3
4
...
6
Nästa Sista