Bedömningen av säkerheten hos byggnader med stor spännvidd effektiviseras

Pressmeddelande 4.12.2014 kl. 15.45

Regeringen har i dag överlämnat en proposition som syftar till att effektivisera bedömningen av den strukturella säkerheten hos sådana byggnader med stor spännvidd där det vistas ett stort antal människor. Till dessa byggnader hör bl.a. marketar, idrottshallar och maneger.

Enligt propositionen ska ägaren till en byggnad av detta slag se till att den strukturella säkerheten har bedömts av en sakkunnig. Lagen gäller byggnader för vilka bygglov beviljats före lagens ikraftträdande. Bedömningen är inriktad på byggnader där det vistas ett stort antal människor. Bedömningsskydigheten omfattar också maneger och djurstallar med stor spännvidd. Lagförslaget innehåller bestämmelser om bedömningens innehåll och om det intyg som ska utfärdas över bedömningen.

Med en del av en byggnad som har stor spännvidd avses en del som har en våningsyta på minst 1 000 kvadratmeter och där den bärande takkonstruktionen har en spännvidd på minst 18 meter om den är fabrikstillverkad eller en spännvidd på minst 15 meter om den är tillverkad på plats.

I fortsättningen är ägaren till en byggnad med stor spännvidd skyldig att se till att bruks- och underhållsanvisningen för byggnaden innehåller åtgärder och tidsplaner med vilka man kan kontrollera de konstruktioner som är viktiga med tanke på bärförmågan. Lagen innehåller också bestämmelser om den sakkunniges skyldighet att utan dröjsmål underrätta byggnadens ägare och innehavare, kommunens byggnadstillsynsmyndighet och räddningsmyndigheterna om sådant i byggnaden som medför överhängande fara.

Till markanvändnings- och bygglagen fogas samtidigt en bestämmelse om att ägaren till en byggnad har allmän skyldighet att övervaka i vilket skick de konstruktioner som är viktiga med tanke på byggnadens bärförmåga är.

De föreslagna lagarna avses träda i kraft så snart som möjligt.

Regeringens proposition (pdf)

Mer information

Lagstiftningsrådet Kirsi Martinkauppi, miljöministeriet, tfn 0295 250 177, fornamn.efternamn@ymparisto.fi

  • FI
  •  
  • SV