Beredningen av metropolförvaltningen framskrider – lagstiftningsutkast på remiss

Pressmeddelande 10.12.2014 kl. 15.42

Miljöministeriet och finansministeriet informerar

Utkastet till metropollagstiftningen sänds på remiss. Helsingforsregionens metropolförvaltning föreslås få ansvaret för uppgifter och beslutsfattande som gäller markanvändningen, trafiken och boendet. Finansministeriet sände lagstiftningsutkastet på remiss onsdagen den 10 december. Utlåtandetiden löper ut den 4 februari.

Utkastet har beretts i samarbete av tjänstemän från olika ministerier. Alternativen till valsystemet har finslipats av partiernas partisekreterare. De slutliga riktlinjerna för propositionen har ännu inte fastslagits på politisk nivå.

Reformen koncentrerar uppgifterna och beslutsfattandet inom metropolområdet som gäller markanvändningen, boendet och trafiken. För detta ändamål ska man inrätta en metropolförvaltning som ska vara en s.k. tvångssamkommun. Den högsta beslutandemakten utövas av ett fullmäktige som väljs med val.

Alla 14 kommuner i Helsingforsregionen föreslås vara medlemmar i metropolförvaltningen: Helsingfors, Esbo, Vanda, Grankulla, Sibbo, Kervo, Tusby, Träskända, Kyrkslätt, Vichtis, Nurmijärvi, Mäntsälä, Hyvinge och Borgnäs. Borgå och Lojo föreslås dessutom få möjlighet att ansluta sig till metropolförvaltningen om de önskar.

Syftet med reformen är att effektivisera samarbetet mellan kommunerna i metropolområdet och att åstadkomma gränsöverskridande beslutsfattande. Förtätning av metropolområdets samhällsstruktur, livskraft och den internationell konkurrenskraft, beslutsfattandets demokratiskhet samt socialt, ekonomiskt och miljömässigt hållbar utveckling främjas också.

Metropolförvaltningen föreslås inte få någon beskattningsrätt, utan dess uppgifter ska finansieras med kommunernas betalningsandelar. Åt metropolområdet betalas dessutom statsandelar för kostnader som föranleds av skötseln av kommunernas nya lagstadgade uppgifter eller utvidgade förpliktelser, samt av uppgifter som överförs till metropolförvaltningen från staten. Understöd ska även betalas för kostnader som följer av skapandet och underhållet av ett gemensamt biljettsystem för metropolområdet.

Metropolförvaltningen ansvarar för markanvändning, boende och trafik

Metropolförvaltningens uppgifter ska koncentreras från kommunerna i området, Nylands förbund samt närings-, trafik- och miljöcentralen i Nyland (NTM-centralen).

Metropolförvaltningens viktigaste uppgift är att:

  • utarbeta och godkänna en metropolplan som styr den framtida utvecklingen för markanvändningen, boendet och trafiken i området
  • planera och sköta kollektivtrafiken i området

Landskapsplanen föreslås bli ersatt med en metropolplan. Nylands förbund ska fortfarande utarbeta landskapsplanen för resten av Nyland. Kommunerna ska fortfarande ha möjlighet att utarbeta general- och delgeneralplaner som antingen preciserar metropolplanen eller har lokalt begränsad betydelse.

Metropolförvaltningen föreslås få ansvaret för de kollektivtrafikuppgifter som nuförtiden sköts av samkommunen Helsingforsregionens trafik (HRT). NTM-centralen i Nylands kollektivtrafikuppgifter föreslås också bli överförda till metropolförvaltningen. Planeringen av trafiksystem ska få en fast koppling till metropolplaneringen så att samhällsstrukturen i området ska kunna effektiviseras.

De region- och miljöinformationsuppgifter som sköts av Helsingforsregionens miljösamkommun (HRM) föreslås också bli överförda till metropolförvaltningen. Metropolförvaltningen ska dessutom svara för det strategiska utvecklandet av markanvändningen och boendet.

Metropolval i samband med kommunalvalet

I propositionen föreslås i detta skede två alternativa sätt för ordnandet av val:

Metropolförvaltningens högsta beslutsfattande organ ska enligt förslaget vara ett fullmäktige som väljs med val. Metropolvalet ska ordnas i anslutning till kommunalvalet, och fullmäktiges mandatperiod ska vara fyra år.

Metropolområdet utgör ett valdistrikt. För att regional representativitet ska säkerställas väljs åtminstone en metropolfullmäktig från varje kommun inom metropolområdet.

Begäran om utlåtande och utkast till regeringsproposition

Mer information:

Päivi Laajala, finansministeriet, tfn 0295 530 026
Inga Nyholm, finansministeriet, tfn 0295 530 042
Ilkka Turunen, finansministeriet, tfn 0295 530 097
Teemu Eriksson, finansministeriet, tfn 0295 530 177
Pekka Normo, miljöministeriet, tfn 0295 250 204
Maija Neva, miljöministeriet, tfn 0295 250 193

  • FI
  •  
  • SV