Klimatmötet i Lima resulterade i ett utkast inför Paris och en del material att bygga vidare på

Pressmeddelande 15.12.2014 kl. 15.21

Klimatmötet i Lima, som drog ut på tiden med över ett dygn, avslutades på söndag morgon finsk tid, och stämningen var lättad. Efter svåra förhandlingar lyckades man i Lima förtydliga processen ett steg i riktning mot klimatmötet i Paris, och man fick till stånd ett utkast om beståndsdelarna till det nya klimatavtal som enligt planerna ska ingås i Paris i december nästa år. Den överenskommelse som förhandlingarna i Lima resulterade i benämndes Lima Call for Climate Action.

"Resultatet är magrare än vi hade hoppats, men trots allt mycket bättre än ingenting. Alla blev tvungna att kompromissa. Ansatsen inför Paris blev inte den bästa möjliga, men vi är fortfarande på kurs mot huvudmålet, dvs. ett nytt klimatavtal i slutet av 2015. Det behövs ett nytt täckande klimatavtal, det har inte en endaste part ifrågasatt. Den gemensamma viljan inger också hopp om att vi ska finna vägen dit", säger miljöminister Sanni Grahn-Laasonen.

Limakonferensens huvudsakliga mål var att forma en utgångspunkt för nästa år: att skapa en överblick och anteckna de alternativ som parterna lägger fram inför klimatavtalet. Syftet är att utifrån de olika alternativen skapa en kom­promiss under 2015, senast i Paris.

Arbetet i Paris underlättas av att nationella åtaganden redovisas och bedöms

Avsikten är att bygga upp det nya klimatavtalet utifrån ländernas egna förutsättningar. Varje land ska senast i mars 2015, eller i god tid före mötet i Paris, ange vilka insatser de kan bidra med som grund för det nya avtalet. De största skillnaderna i synsätt under Limakonferensen handlade om vad dessa insatser kan innefatta, hur detaljerad information som ska anges om dem och på vilket sätt det mellan mars och Parismötet kan bedömas att de är tillräckliga.

"Besluten om hur insatserna ska fastställas och bedömas är vagare än vad vi hade siktat på. Förteckningen över den information som på förhand ska uppges om insatserna är mycket allmänt hållen. Men den är trots allt bättre än om inga anvisningar om informationen hade utfärdats överhuvudtaget", konstaterar chefsförhandlare Harri Laurikka.

Parterna ska i början av nästa år åtminstone ange sina åtaganden beträffande utsläppsminskningsmålet och anpassningen till klimatförändringen. Dessutom kan länderna lämna åtaganden om finansiering till klimatåtgärder i utvecklingsländerna. Insatserna bör vara ambitiösare än parternas nuvarande åtaganden, vilket bl.a. EU och Finland ansåg vara viktigt.

"EU:s mål inför mötet i Lima var att de nationella insatserna skulle innefatta utsläppsminskningar och den information som krävs för att man ska kunna förstå dessa. Resultatet är tyvärr inte förpliktande i detta nu. Också anpassningsåtgärder kan inkluderas i insatserna, och i beslutet anges att anpassningsåtgärderna ska befästas i det avtal som ingås i Paris", säger chefsförhandlare Harri Laurikka.

Arbetet med att lindra skador och förluster inleds

Ett av mötets mest betydande beslut var att inleda arbetet med att hantera de skador och förluster som klimatförändringen orsakar. Den mekanism som etablerades under klimatmötet i Warszawa i fjol ger information om snabba respektive långsamma skador och stöder utvecklingsländerna i arbetet med att utreda hur de kunde förbereda sig på riskerna och återhämta sig från skadorna.

I Lima fattades beslut om ett tvåårigt arbetsprogram för kommittén. Matti Nummelin från utrikesministeriet har varit ordförande för beredningen av programmet. I och med de beslut som fattades kan mekanismen inleda sin verksamhet från ingången av året. Arbetsprogrammet utgår från samarbete med försäkringsinrättningar och katastroforganisationer och det beaktar även frågor som t.ex. hänför sig till förstört kulturarv, flyttningsrörelser, social trygghet för personer i utsatt ställning och ekonomiska instrument såsom försäkringar.

Under den första konferensveckan fattades också beslut om ett arbetsprogram som i fortsättningen kommer att styra jämställdhetsarbetet under förhandlingarna. Finland har i förhandlingarna framhävt genusaspekten i stävjandet av och anpassningen till klimatförändringen. Finland har också visat sitt stöd för att kvinnor från utvecklingsländerna ska ha tillträde till förhandlingsbordet.

Före partsmötet i Paris i december kommer det att ordnas överläggningar på tjänstemannanivå i februari och i juni, och eventuellt också på hösten.

Mer information

Chefsförhandlare Harri Laurikka, miljöministeriet, tfn +358 2952 50156, fornamn.efternamn@ymparisto.fi

Kommunikationsexpert Riikka Lamminmäki, miljöministeriet, tfn +358 50 524 52 69, fornamn.efternamn@ymparisto.fi

Obs! Tidsskillnad -7 h

  • FI
  •  
  • SV