Miljöminister Sanni Grahn-Laasonen: Jag föreslår att avloppsvattenförordningen ändras

Pressmeddelande 18.12.2014 kl. 15.47

Det föreslås att övergångsperioden för förordningen om behandling av hushållsavloppsvatten i glesbygdsområden ska förlängas och att vissa lindringar ska beredas i lagstiftningen.

Övergångsbestämmelserna i avloppsvattenförordningen ändras så att övergångsperioden förlängs med två år, dvs. till den 15 mars 2018.

"Enligt en utredning som gjorts är det fortfarande omkring 120 000 fastigheter som inte utfört några ändringsarbeten. Det är orealistiskt att tänka sig att den nuvarande övergångsperioden skulle räcka till", säger miljöminister Sanni Grahn-Laasonen.

Förslaget till ändrad förordning skickas på remiss i januari 2015. Avsikten är att förordningen ska kunna antas av statsrådet under februari månad. Den nuvarande övergångsperioden sträcker sig till den 15 mars 2016.

Utöver förlängningen av övergångsperioden sätter miljöminister Grahn-Laasonen i gång beredningen av ändringen av den lagstiftning som hänför sig till behandlingen av hushållsavloppsvatten på sådana fastigheter i glesbygden som byggts före 2004.

"I det lagstiftningsarbete som nu inleds kommer det att klarläggas huruvida de fastigheter som så att säga finns på 'torra land', dvs. inte befinner sig i områden som är känsliga ur miljövårdssynpunkt, t.ex. invid vattendrag eller i grundvattenområden, kunde befrias från de nuvarande kraven. I fråga om sådana fastigheter kunde skyldigheterna att ordna med nya avloppsvattensystem bli aktuella först i samband med renoveringar", konstaterar Grahn-Laasonen.

Enligt Grahn-Laasonen måste det i den fortsatta beredningen fastställas närmare kriterier för vilka fastigheter som kan anses vara fastigheter "på torra land". I beredningen bör också rättssäkerhetsaspekten behandlas, eftersom väldigt många redan vidtagit de ändringsåtgärder som krävts.

"Om man berett dålig lagstiftning, måste man försöka rätta till den", säger Grahn-Laasonen.

I beredningen av lagstiftningen kommer det dessutom att tas ställning till tillämpandet av de gällande undantagsbestämmelserna och deras tillräcklighet samt till hur rådgivningen kunde utvecklas. I den aktuella lagstiftningen finns det olika paragrafer om undantag, det är t.ex. möjligt att avvika från kraven med stöd av åldern.

"Jag är trots allt bekymrad över att medborgarna inte tillräckligt väl känner till de undantag som finns i den nuvarande lagstiftningen, och de tillämpas nödvändigtvis inte heller enhetligt i kommunerna. Det bör utvärderas om det finns behov att förtydliga lagstiftningen på denna punkt. Dessutom vill jag förbättra medborgarnas möjligheter att få rådgivning", tillägger miljöminister Grahn-Laasonen.

I lagstiftningsarbetet utnyttjas Finlands miljöcentrals utredningar från hösten 2014. De ändringar som hänför sig till lagstiftningen hinner inte bli klara under denna regeringsperiod.

Mer information:

Specialmedarbetare Kristiina Kokko, fornamn.efternamn@ymparisto.fi, tfn 050-342 36 54

Kanslichef Hannele Pokka, fornamn.efternamn@ymparisto.fi, tfn 0295 250 234

Utredningar av Finlands miljöcentral: www.ymparisto.fi/hajajatevesi

  • FI
  •  
  • SV