Nya bestämmelser om avgränsning och klassificering av grundvattenområden och skyddsplaner för dessa

Pressmeddelande 19.12.2014 kl. 8.52

Till lagen om vattenvårds- och havsvårdsförvaltningen har fogats ett nytt kapitel om avgränsning och klassificering av grundvattenområden och om skyddsplaner för dessa.

I dagens läge grundar sig klassificeringen av grundvattenområden på administrativa anvisningar, inte på lagstiftning. Med de nya bestämmelserna förbättras rättssäkerheten för dem som verkar i ett grundvattenområde, i och med att bestämmelserna hänför sig till informationen och möjligheten att delta i samband med att klassificeringen av grundvattenområdena och skyddsplanerna bereds.

I Finland finns det ca 6 000 klassificerade grundvattenområden. I dagens läge har grundvattenområdena i praktiken delats upp i tre klasser utifrån deras lämplighet för vattenförsörjning och enligt skyddsbehov.  Närings-, trafik- och miljöcentralerna kommer också i fortsättningen att utifrån lämpligheten för vattenförsörjning klassificera dem i klass 1 (viktiga grundvattenområden) och klass 2 (grundvattenområden som lämpar sig för vattenförsörjning). Den nya klassificeringen ersätter de nuvarande klasserna I och II, och de områden som ingår i de nuvarande klasserna kan omprövas och placeras i de nya klasserna. Nuvarande klass III, dvs. övriga grundvattenområden, slopas helt eller klassificeras om som klass 1 eller 2-områden, beroende på om områdena lämpar sig för vattenförsörjning. 

I lagen föreskrivs det också om grundvattenområden som ytvattenekosystem eller terrestra ekosystem är direkt beroende av.  I fråga om dessa grundvattenområden införs en ny klass E. Till exempel källor, bäckar och tjärnar är ekosystem som är beroende av grundvatten. Lagen innehåller därtill bestämmelser om innehållet i och beredningen av skyddsplaner för grundvattenområdena. Kommunerna kan också i fortsättningen utarbeta skyddsplaner för grundvattenområdena, och planerna utarbetas med hänsyn till de behov och risker som förekommer.

Lagändringen träder i kraft den 1 februari 2015. Närings-, trafik- och miljöcentralerna har för avsikt att utan dröjsmål börja se över klassificeringen av grundvattenområdena, och målet är att ha klassificeringen gjord före utgången av 2019. Bestämmelserna om skyddsplanerna tillämpas på nya och uppdaterade planer från och med den 1 februari 2015. Miljöministeriet har för avsikt att genom förordning utfärda mer detaljerade bestämmelser och dessutom meddela anvisningar om verkställandet av dem.

Mer information

Konsultative tjänstemannen Juhani Gustafsson, miljöministeriet, tfn 0295 250 338, fornamn.efternamn@ymparisto.fi

Regeringsrådet Satu Sundberg, miljöministeriet, tfn 0295 250 278, fornamn.efternamn@ymparisto.fi

  • FI
  •  
  • SV