Preliminär överenskommelse om förslag till direktiv angående odling av GM-växter

Pressmeddelande 11.12.2014 kl. 9.21

Social- och hälsovårdsministeriet och miljöministerier informerar:

EU:s medlemsstater har bekräftat den preliminära överenskommelsen som nåddes mellan Europaparlamentet och rådet angående förslaget till direktiv om odling av GM-växter. Förslaget som förberetts under en lång tid gäller en möjlighet för medlemsstater att förbjuda odlingen av genmodifierade växter.

Komissionen gav sitt förslag redan år 2010 kommissionen på begäran av medlemsstaterna. Medlemsstaterna har själva viljat få bestämma om odlingen av GM-växter på eget territorium så att man utöver vetenskapliga riskbedömningar också kunde beakta medlemsstaternas speciella förhållanden och politiska vilja. För att förslaget ska godkännas krävs ännu en bekräftelse från parlamentets plenum.

Genom det nya direktivet skulle medlemsstater som odlar GM-växter vara skyldiga att vidta åtgärder för att hindra oavsiktlig spridning av GM-växter till grannländer som förbjudit odlingen av dessa växter. Kommissionen förutsätts se till att Europeiska livsmedelssäkerhetsmyndighetens (EFSA) anvisningar om miljöriskbedömningar angående GM-växter ingår som en del av lagstiftningen om genteknik. EFSA skulle ytterligare åläggas att samla in och analysera forskningsresultat om miljö- och hälsorisker och göra resultaten tillgängliga för allmänheten samt informera om förekommande risker för instanser som ansvarar för riskhantering.

Inom EU tillåts odling av en typ av genmodifierad majs. Denna insektresistenta majs, MON810, odlas inte i Finland. I produktgodkännandeprocessen finns inga pågående tillståndsansökningar för odling av GM-växter som skulle vara lämpliga eller av intresse för odling i Finland.

Ytterligare information

Konsultativ tjänsteman Kirsi Törmäkangas, SHM, fornamn.efternamn@stm.fi,
tfn 02951 63353

Konsultativ tjänsteman Pirkko Kivelä, MM, fornamn.efternamn@ymparisto.fi,
tfn 050 362 2041

Handelsråd Leena Mannonen, JSM, fornamn.efternamn@mmm.fi
tfn 050 369 7616