Statsrådet antog en ny förordning som ersätter nitratförordningen

Pressmeddelande 19.12.2014 kl. 8.49

Statsrådet har i dag antagit en statsrådsförordning om begränsning av vissa utsläpp från jordbruk och trädgårdsodling. Genom förordningen, som ersätter nitratförordningen, verkställs EU:s nitratdirektiv.

Utgångspunkten för revideringen av nitratförordningen är ett behov att förtydliga den gällande förordningen från 2000. EU-kommissionen har dessutom krävt att det åtgärdsprogram som avses i nitratdirektivet ska ses över och att det bör fästas uppmärksamhet vid mer effektfulla åtgärder som förebygger urlakning av näringsämnen.

Avsikten är att genom den nya förordningen allt effektivare minska de utsläpp av näringsämnen i vatten och mark som användningen och lagringen av gödselmedel orsakar. Användningen av näringsämnen ska i allt högre grad koncentreras till växternas vegetationsperiod och lagringen av gödselmedel till ändamålsenliga lagringsplatser. Förordningen orsakar i någon mån kostnader för verksamhetsutövarna, men kompensation för dessa ska kunna erhållas genom åtgärderna i utvecklingsprogrammet för landsbygden.

Ändringar i användningen och lagringen av gödsel

Förordningen innehåller nya regler om lagringen och användningen av gödsel och gödselmedel. Storlekskraven på nya gödselstäder höjs, eftersom gödsel-, tvättvatten- och regnvattenmängderna på husdjursgårdarna har ökat. Det blir obligatoriskt att täcka gödselstäderna med antingen fasta eller flytande täcken. Genom att täcka gödselstäderna kan man minska ammoniakutsläppen och luktolägenheterna, och ett fast täcke hindrar också regnvatten från att komma in i gödselstaden. I det utvecklingsprogram för landsbygden som beretts under ledning av jord- och skogsbruksministeriet föreslås investeringsstöd för uppförande och täckande av gödselstäder, för byggande av behållare som placeras på längre avstånd från gården samt för anskaffning av system för gödselhantering.

Bestämmelserna om spridning av gödsel och om gödselmängderna kommer också att ändras. Tidpunkten för spridning av gödsel och organiska gödselfabrikat på hösten förkortas med två veckor från nuvarande tillåtna tid, så att dessa får spridas mellan den 1 april och den 31 oktober. Dessutom bereds en bestämmelse som ska tas in i miljöskyddslagen och som vid behov gör det möjligt att avvika från tidsgränserna i förordningen, av skäl som hänför sig till exceptionella väderförhållanden. Även de tillåtna maximimängderna av kvävegödselmedel för specifika växtarter har justerats. Förutsättningarna för gödsling på sluttande åkrar har ändrats så att spridning av gödsel och organiska gödselfabrikat är helt och hållet förbjudet på sådana delar av åkerskiften där lutningen är minst 15 procent, jämfört med i dag då det endast finns ett förbud mot ytspridning av gödsel. Den nya förordningen gäller inte maximimängder för användning av fosfor. Bestämmelser om dessa kommer att utfärdas i jord- och skogsbruksministeriets förordning om gödselfabrikat, som ska revideras våren 2015.

Näringsämnen ska återvinnas effektivare och mer kontrollerat

Reglerna för lagring av gödsel och organiska gödselfabrikat i stack utomhus ändras för en bättre återvinning av näringsämnen. Organiska gödselfabrikat och torrgödsel med en torrsubstans på minst 30 volymprocent kan lagras i stack på åker på de gårdar som tar emot gödselfabrikat, ifall de villkor som anges i förordningen uppfylls. På gårdar där det ansamlas gödsel från djurhållning ska det av arbetstekniska och hygieniska skäl fortfarande vara tillåtet att lagra gödsel i stack. Lagringstiden på åkrar är dock begränsad, och lagring i stack är inte tillåtet vintertid. Förordningen innehåller också bestämmelser om kraven på konstruktioner för lagring och kompostering av gödsel och organiska gödselfabrikat, allmänna krav på placeringen av dessa konstruktioner och bestämmelser om skyddsavstånden till vattendrag och brunnar för hushållsvatten.

Mer information:

Miljöministerns specialmedarbetare Aino Salo, fornamn.efternamn@ymparisto.fi, tfn 050-306 95 99

Specialsakkunnig Leena-Marja Kauranne, fornamn.efternamn@ymparisto.fi, tfn 050-368 17 71

Överinspektör Markus Tarasti, fornamn.efternamn@ymparisto.fi, tfn 0400-14 39 27

  • FI
  •  
  • SV