Pressmeddelanden 2014 - pressmeddelanden

1
2
3
4
...
6
Nästa Sista

Publicerad
Nya bestämmelser om avgränsning och klassificering av grundvattenområden och skyddsplaner för dessa

Till lagen om vattenvårds- och havsvårdsförvaltningen har fogats ett nytt kapitel om avgränsning och klassificering av grundvattenområden och om skyddsplaner för dessa.

19.12.2014
Statsrådet antog en ny förordning som ersätter nitratförordningen

Statsrådet har i dag antagit en statsrådsförordning om begränsning av vissa utsläpp från jordbruk och trädgårdsodling. Genom förordningen, som ersätter nitratförordningen, verkställs EU:s nitratdirekt...

19.12.2014
Miljöminister Sanni Grahn-Laasonen: Jag föreslår att avloppsvattenförordningen ändras

Det föreslås att övergångsperioden för förordningen om behandling av hushållsavloppsvatten i glesbygdsområden ska förlängas och att vissa lindringar ska beredas i lagstiftningen. Övergångsbestämmelser...

18.12.2014
Klimatmötet i Lima resulterade i ett utkast inför Paris och en del material att bygga vidare på

Klimatmötet i Lima, som drog ut på tiden med över ett dygn, avslutades på söndag morgon finsk tid, och stämningen var lättad. Efter svåra förhandlingar lyckades man i Lima förtydliga processen ett ste...

15.12.2014
Preliminär överenskommelse om förslag till direktiv angående odling av GM-växter

EU:s medlemsstater har bekräftat den preliminära överenskommelsen som nåddes mellan Europaparlamentet och rådet angående förslaget till direktiv om odling av GM-växter. Förslaget som förberetts under ...

11.12.2014
Beredningen av metropolförvaltningen framskrider – lagstiftningsutkast på remiss

Utkastet till metropollagstiftningen sänds på remiss. Helsingforsregionens metropolförvaltning föreslås få ansvaret för uppgifter och beslutsfattande som gäller markanvändningen, trafiken och boendet.

10.12.2014
Bästa insatsen för naturen 2013–2014: skapandet av snödrivor som boplats åt saimenvikaren

Frivilligarbetet med att hopa snö för att hjälpa saimenvikaren hitta boplats tilldelades första pris i tävlingen om den bästa insatsen för naturen 2013–2014. Projekt för naturfostran för barn fick hed...

5.12.2014
Informationssystemet för energicertifikat ger mer jämförelsematerial

Regeringen har i dag överlämnat en proposition till riksdagen om ett informationssystem för byggnaders energicertifikat. Det nya informationssystemet ska förvaltas av Finansierings- och utvecklingscen...

4.12.2014
Bedömningen av säkerheten hos byggnader med stor spännvidd effektiviseras

Regeringen har i dag överlämnat en proposition som syftar till att effektivisera bedömningen av den strukturella säkerheten hos sådana byggnader med stor spännvidd där det vistas ett stort antal männi...

4.12.2014
Klimatkonferensen i Lima inleds på måndag

På måndag, den 1 december, inleds nästa partsmöte för internationella klimatförhandlingar i Lima i Peru. Under den två veckor långa konferensen utarbetas det nya, omfattande klimatavtal som enligt pla...

28.11.2014
Minister Viitanen: Mera konst, kultur och hobbyer till förorterna

Det måste finnas konst och kultur också i förorten, inte bara i städernas centrum, betonar kultur- och bostadsminister Pia Viitanen. Konsten måste komma nära människor och det måste gå att uppleva den...

27.11.2014
Miljöminister Grahn-Laasonen besöker Kina

Miljöminister Sanni Grahn-Laasonen deltar i en Team Finland-resa till Kina den 24–26 november 2014. Till målet för resan hör att öka kännedomen om det finska cleantech-kunnandet.

24.11.2014
Förordning om vindkraftsbuller sänds på remiss

Ett utkast till statsrådets förordning om riktvärden för buller från vindkraftverk sänds i dag på remiss. Med de riktvärden som anges i förordningen strävar man efter att säkerställa att det finns ett...

21.11.2014
Gröna klimatfonden får 9,3 miljarder US-dollar – av Finland 80 miljoner euro

Vid den konferens på hög nivå som anslutades i Berlin idag den 20 november gavs betydande finansieringslöften till den gröna klimatfonden: det handlar om sammanlagt 9,3 miljarder US-dollar, det vill s...

21.11.2014
Arbetet med att påskynda miljötillståndsprocesserna framskrider, den övergripande revideringen av miljöskyddslagen snart klar

Statsrådet överlämnade i dag en proposition till riksdagen med förslag till lagar om ändring av miljöskyddslagen och av marktäktslagen. Den andra fasen av revideringen av miljöskyddslagstiftningen bid...

20.11.2014
IPCC: Klimatförändringen fortskrider med oåterkalleliga följder; åtgärder behövs inom alla samhällssektorer

Enligt finländska experter har Finland stora förutsättningar att anpassa sig till och dämpa klimatförändringen såväl i städerna och på landsbygden som inom olika sektorer.

4.11.2014
Miljöministrarna samlas i Luxemburg för att fastställa EU:s ståndpunkt i klimatförhandlingarna

Europeiska unionens miljöråd samlas i morgon, den 28 oktober, till möte i Luxemburg. Rådet har bl.a. för avsikt att godkänna EU:s slutsatser beträffande klimatförhandlingarna och föra en principdiskus...

27.10.2014
Möjligt att börja BSP-spara ännu vid 39 års ålder

Regeringen har i dag överlämnat en proposition med ett förslag som innebär att lagen om bostadssparpremier ska ändras så att den övre åldersgränsen för ingående av BSP-avtal höjs till 39 år (denna åld...

23.10.2014
En arbetsgrupp bereder en strategi för miljöbrottsbekämpning

Miljöminister Sanni Grahn-Laasonen och inrikesminister Päivi Räsänen har tillsatt en samarbetsgrupp som ska förbättra myndigheternas samarbete när det gäller att förebygga och bekämpa miljöbrott. Den ...

23.10.2014
Kultur- och bostadsminister Pia Viitanen: en minskning av bostadslösheten förutsätter en kraftig ökning av antalet hyresbostäder

Minister Viitanen höll i dag ett anförande på det riksomfattande seminarium som ordnades på Dipoli i Esbo med anledning av de bostadslösas dag. Viitanen berättade att problemet med bostadslöshet är me...

17.10.2014

1
2
3
4
...
6
Nästa Sista