Ändringar i lagstiftningen om medelstora energiproducerande enheter och anläggningar

Pressmeddelande 29.12.2017 kl. 11.42

Republikens president stadfäste den 28 december lagen om ändring av miljöskyddslagen som gäller energiproducerande enheter och anläggningar med en bränsleeffekt på minst 1 men under 50 megawatt. Ytterligare godkände statsrådet i dag en förordning om miljöskyddskraven för dessa enheter och anläggningar.

Lagändringarna och den nya förordningen träder i kraft den 1 januari 2018. De genomför det så kallade MCP-direktivet som gäller medelstora förbränningsanläggningar.

Genom lagändringarna ska registreringskravet utvidgas till att till skillnad från nuläget gälla alla energiproducerande anläggningar med en bränsleeffekt på minst 1 megawatt. I dag är vissa små anläggningar, det vill säga anläggningar med en bränsleeffekt på minst 1 men under 5 megawatt, undantagna från detta registrerings- och tillståndskrav. Anläggningarna i denna storleksklass ska enligt övergångsbestämmelserna registrera sig eller beviljas tillstånd först den 1 januari 2029.

Registreringstiden för energiproducerande anläggningar förkortas från 90 dagar till 30 dagar. Den ändrade lagen innehåller också bestämmelser om bland annat reglerna för sammanräkning av bränsleeffekten hos nya energiproducerande enheter, om förfarandet vid situationer med störningar i tillgången på bränsle samt om registrerings- och tillståndsmyndighetens skyldighet att publicera vissa uppgifter om energiproducerande anläggningar på internet.

Den nya förordningen upphäver den gällande förordningen om miljöskyddskrav för energiproducerande enheter med en bränsleeffekt på under 50 megawatt. I den nya förordningen ingår bestämmelser om utsläppsgränsvärden och kontrollskyldigheter enligt MCP-direktivet. Nya energiproducerande enheter ska följa värdena och uppfylla skyldigheterna från och med den 20 december 2018, gamla enheter med en bränsleeffekt på över 5 megawatt från och med den 1 januari 2025 och gamla enheter med en bränsleeffekt på minst 1 med högst 5 megawatt från och med den 1 januari 2030. Under övergångstiderna följer enheterna de utsläppsgränsvärden som ingår i den förordning som upphävs.

Den nya förordningen innehåller på samma sätt som den gällande förordningen också bestämmelser om andra miljöskyddskrav, till exempel om skorstenshöjd, behandling av avloppsvatten, upplagring av bränsle och kontroll av verksamheten. I de här nationella miljöskyddskraven har dock gjorts ändringar och särskilt små flyttbara enheter med kort drifttid har fått vissa möjligheter till flexibilitet. Avsikten med flexibilitet är att undvika investeringar som är oskäliga i förhållande till miljöfördelarna. Samtidigt vill man dock säkra att nivån på miljöskyddet håller fortfarande hög standard inom energiproduktionen.

Ändringarna i lagstiftningen har inte någon inverkan på de energiproducerande enheter som hör till tillämpningsområdet för förordningen om stora förbränningsanläggningar.

  • Beslut (statsrådets kansli)

Ytterligare upplysningar:

Statsrådets nya förordning: Sami Rinne, specialsakkunnig, tfn 0295 250 361

Ändringarna i miljöskyddslagen: Katariina Haavanlammi, regeringssekreterare, 0295 250 072

  • FI
  •  
  • SV