Gå till innehållet

Att anföra besvär hos högsta förvaltningsdomstolen i bygg- och miljöärenden förutsätter besvärstillstånd från 1 januari

Pressmeddelande 19.12.2017 kl. 16.25

Miljöministeriet och justitieministeriet informerar

Republikens president har i dag stadfäst ändringar till vissa miljölagar när det gäller sökande av ändring i miljöärenden. Enligt lagändringarna ska anförande av besvär hos högsta förvaltningsdomstolen i fortsättningen kräva besvärstillstånd i fråga om nästan alla beslut enligt miljöskyddslagen, vattenlagen, markanvändnings- och bygglagen och marktäktslagen. Lagändringarna baserar sig på regeringsprogrammet för statsminister Juha Sipiläs regering enligt vilket tillämpningsområdet för förfarandet för besvärstillstånd bör utvidgas så att systemet i omfattande utsträckning tas i bruk i byggnads- och miljöärenden.

Den som har för avsikt att överklaga en förvaltningsdomstols beslut hos högsta förvaltningsdomstolen ska ansöka om besvärstillstånd. Reformen gäller inte statsrådets beslut, eftersom högsta förvaltningsdomstolen är första instans i fråga om dem.

Besvärstillstånd behövs i fortsättningen också vid anförande av besvär över undantagsbeslut som en förvaltningsdomstol meddelat med anledning av de arter som nämns i habitatdirektivet och fågeldirektivet. Dessa undantagsbeslut ses också över inom ramen för det lagprojekt som gäller tillhandahållande av alla tjänster över en disk.

Lagändringarna ska minska antalet avgöranden hos högsta förvaltningsdomstolen. På lång sikt ska reformen frigöra högsta förvaltningsdomstolens resurser till att behandla t.ex. samhälleligt betydelsefulla besvärsärenden snabbare än för närvarande.

I beslut som miljöministeriet meddelar med stöd av miljöskyddslagen ska ändring i fortsättningen sökas hos Vasa förvaltningsdomstol och inte längre hos högsta förvaltningsdomstolen som första instans.

Besvärsskrifter i anslutning till vattenhushållningstillstånd och gemensam behandling av vattenhushållningstillstånd och miljötillstånd ska i fortsättningen sändas direkt till Vasa förvaltningsdomstol i stället för till den myndighet som fattat beslut i ärendet.

Lagändringarna träder i kraft den 1 januari 2018.

Mer information:

Riitta Rönn, lagstiftningsdirektör, miljöministeriet, tfn 0295 250 255, fornamn.efternamn@ym.fi

Jari Salila, lagstiftningsråd, justitieministeriet, tfn 0295 150 584, jari.salila@om.fi

  • FI
  •  
  • SV