Bestämmelserna om vatten- och avloppsinstallationer tas in i ny förordning

Pressmeddelande 22.12.2017 kl. 11.01

Miljöministeriet har i dag utfärdat en förordning om byggnaders vatten- och avloppsinstallationer. Den motsvarar i huvudsak de nuvarande bestämmelserna. Målet är att säkerställa rent vatten och en säker användning av anordningarna. Ett syfte är också att förhindra vattenskador och läckor som kan orsaka fukt- och mögelskador och hälsoproblem.

Förordningen gäller planering och utförande av vatten- och avloppsinstallationer i nya byggnader och på fastigheter. Den tillämpas också på utbyggnader, utökning av det utrymme som räknas till våningsytan, reparation eller ändring av en byggnad samt ändring av en byggnads användningsändamål.

Förordningen ersätter del D1 i byggbestämmelsesamlingen (fastigheters vatten- och avloppsinstallationer, 2007). Vissa viktiga anvisningar i del D1 har överförts till förordningsnivå. Den nya förordningen innehåller enbart bestämmelser, och en del av anvisningarna tas i stället in i handledningar.

Förordningen innehåller preciseringar som säkerställer anordningarnas driftssäkerhet.

Arbetsledaren för ett specialområde ska se till att de mätningar och kontroller som hänför sig till ibruktagandet av vatten- och avloppsinstallationerna utförs. Den person som ansvarar för respektive byggfas ska göra en anteckning i inspektionsprotokollet för bygget om dessa åtgärder och om att de utförts i enlighet med planerna.

De krav som gäller byggprodukter, t.ex. rör, ventiler och vattenarmaturer, kommer att anges i förordningar som rör de specifika produktgrupperna. I överensstämmelse med kraven i dessa förordningar kommer också förordningarna om typgodkännande att revideras. Förordningarna ska utfärdas under 2018.

Förordningen om byggnaders vatten- och avloppsinstallationer träder i kraft den 1 januari 2018.

Mer information:

Kaisa Kauko, överingenjör, tfn 0295 250 121, fornamn.efternamn@ym.fi (pdf)

  • FI
  •  
  • SV