Byggnaders energiprestanda förbättras utan att man ger avkall på inomhusluftens kvalitet

Pressmeddelande 20.12.2017 kl. 15.53

Miljöministeriet har i dag utfärdat en förordning om inomhusklimat och ventilation i nya byggnader och en förordning om nya byggnaders energiprestanda. Båda förordningarna träder i kraft den 1 januari 2018 och ersätter de nuvarande förordningarna (1/11 och 2/11).

De krav som gäller kvaliteten på inomhusklimatet hålls på nuvarande nivå, men den nya förordningen innehåller flexiblare bestämmelser som ger lite större friheter i projekteringen. I förordningen betonas dock samtidigt att projekteringen och utförandet kräver ansvar och kompetens. Ett centralt mål bör vara att byggnaden har ett gott inomhusklimat som man inte får ge avkall på av energibesparingsskäl.

Direktiv 2010/31/EU om byggnaders energiprestanda innehåller krav på att nya byggnader ska vara nära-nollenergibyggnader. Med nära-nollenergibyggnad avses en byggnad med väldigt hög energiprestanda där den mycket låga mängd energi som behövs i hög grad tillförs i form av energi från förnybara energikällor.

Den förordning om nya byggnaders energiprestanda som utfärdades i dag har som mål att främja byggande av energieffektiva byggnader på ett kostnadseffektivt sätt. Behovet att höja kravnivån är synnerligen måttfullt i fråga om bostadsbyggnader men betydande i fråga om affärs- och kontorsbyggnader.

De centrala kraven på energiprestanda är också i fortsättningen det beräknade jämförelsetalet för energiprestanda (E-talet) och byggnadens värmeförlust. Ett nytt alternativ är att bostadsbyggnader kan påvisa duglighet genom den strukturella energiprestandan, utan att man behöver beräkna E-talet. Produktionen av förnybar energi med utrustning som hör till byggnaden kommer att beaktas i den utsträckning som energin används i byggnaden. Förordningen möjliggör produktion av förnybar energi också annanstans än i byggnaden.

De nya kraven på energiprestanda har införlivats i de reviderade författningar som gäller energicertifikat och energiformsfaktorer, som träder i kraft samtidigt.

Mer information:

Pekka Kalliomäki, byggnadsråd, miljöministeriet, tfn 0295 250 114, fornamn.efternamn@ym.fi

  • FI
  •  
  • SV