Gå till innehållet

Den omarbetade förordningen om energicertifikat träder i kraft vid ingången av året

Pressmeddelande 20.12.2017 kl. 15.53

Miljöministeriet och Motiva Oy informerar

Miljöministeriet har i dag utfärdat en förordning om energicertifikat för byggnader. Den omarbetade förordningen bildar tillsammans med lagen om energicertifikat för byggnader en enhetlig helhet och sporrar till att bygga ännu mer energieffektivt än det som krävs enligt bestämmelserna.

De centrala ändringarna jämfört med den tidigare förordningen (176/2013) är att terminologin förtydligats och att det gjorts ändringar i beräkningsreglerna och i hur byggnader indelas i energiklassificeringen. Också energicertifikatsblanketten med tillhörande anvisning har uppdaterats.

I fortsättningen kan en ny byggnad i energicertifikatet placeras i energiprestandaklass A på mer kostnadseffektiva premisser än tidigare. En ny byggnad som uppfyller kraven för en nära-nollenergibyggnad placerar sig i fortsättningen i regel i klass B i stället för i klass C.

Gamla certifikat behöver inte förnyas

Om byggnaden redan har ett giltigt energicertifikat, behöver ett nytt certifikat inte skaffas för försäljning eller uthyrning förrän certifikatet, som är i kraft i 10 år, upphör att gälla. Bostadsbolag och ägare till byggnader kan om de vill trots allt skaffa ett certifikat som upprättats enligt de nya bestämmelserna. Den energiprestandaklass som uppges i annonser om försäljning och uthyrning av bostäder ska i fortsättningen förses med ett årtal som nedre index som visar vilket års förordning beräkningen av energiprestandaklassen baserar sig på.

Det register över energicertifikat som Finansierings- och utvecklingscentralen för boendet (ARA) upprätthåller ska under början av 2018 uppdateras så att det motsvarar de ändringar som gjorts i lagen och förordningen om energicertifikat för byggnader. Under övergångsperioden ska energicertifikat upprättas i enlighet med den tidigare lagen (50/2013) och förordningen (176/2013).

Revideringen av förordningen om energicertifikat för byggnader har sin grund i EU-direktivet om byggnaders energiprestanda. I och med direktivet har markanvändnings- och bygglagen ändrats så att de nya byggnader som uppförs efter den 1 januari 2018 ska vara nära-nollenergibyggnader. Med nära-nollenergibyggnad avses en byggnad med väldigt hög energiprestanda där den mycket låga mängd energi som behövs i hög grad tillförs i form av energi från förnybara energikällor.

I Finland påskyndas arbetet kring byggnaders energiprestanda genom förordningen om nya byggnaders energiprestanda och förordningen om energiformsfaktorer, som också börjar tillämpas från ingången av 2018. Genom den nya förordningen om energicertifikat för byggnader säkerställs att bestämmelserna tillsammans utgör en enhetlig helhet.

Motiva Oy:s energicertifikatsrådgivning ger råd i frågor som rör energicertifikat. Telefontjänsten är öppen tisdagar kl. 9–12. Man kan också sända in frågor per e-post på adressen energiatodistus (at) motiva.fi. Motiva ger på uppdrag av miljöministeriet råd i frågor som rör energicertifikat till såväl konsumenter som dem som upprättar energicertifikat.

Mer information:

Maarit Haakana, miljöråd, miljöministeriet, tfn 0295 250 069, fornamn.efternamn@ym.fi (förordningen om energicertifikat för byggnader)

Kirsi-Maaria Forssell, expert, Motiva Oy, tfn 0400 464 787, fornamn.efternamn@motiva.fi (energicertifikatsrådgivningen)

  • FI
  •  
  • SV