En ny förordning om säkerhet vid användning av byggnader träder i kraft vid årets ingång

Pressmeddelande 20.12.2017 kl. 15.54

Miljöministeriet har i dag utfärdat en förordning om säkerhet vid användning av byggnader. Förordningen träder i kraft den 1 januari 2018. Den tidigare förordningens innehåll har i huvudsak hållits oförändrat, men den nya förordningen preciserar speciellt de rekommendationer som gäller trappor, räcken och ledstänger.

I förordningen har det t.ex. utifrån användningsändamålet angetts en minimibredd och ett stegdjup för trappor, liksom även en maximal steghöjd. Förordningen ger nu entydigare anvisningar för planering och byggande av trappor som är lätta att använda och som tjänar olika användningsändamål.

Förordningen berättar också hurdana räcken, skyddande delar och ledstänger som krävs i trappor med olika nivåskillnader. Ett mål är att förbättra säkerheten vid användningen av trappor genom ett krav på ledstänger på båda sidorna om trappan. Vågräta konstruktioner i räcken får inte heller ha springor som barn kan krypa in genom.

Den nya förordningen ersätter de bestämmelser i byggbestämmelsesamlingen som gäller säkerhet vid användning av byggnad (F2, 2001). Reparations- och ändringsarbeten i befintliga byggnader ska också i fortsättningen i första hand kunna utföras utifrån den ursprungliga lösningen, om den inte är uppenbart skadlig med tanke på säkerheten eller hälsan och om ändringarna inte försämrar säkerheten vid användning av byggnaden.

Enligt Institutet för hälsa och välfärd inträffar 90 procent av alla olycksfall i Finland hemma och på fritiden. I Finland dör också betydligt fler människor i olycksfall än i andra nordiska länder, och antalet är nästan dubbelt så stort om man jämför med medeltalet inom EU. Målet med det nationella målprogrammet för förebyggande av olycksfall i hemmen och på fritiden är att minska de olycksfall i hemmen och på fritiden som har dödlig utgång med 25 procent fram till 2025.

Mer information:

Pekka Lukkarinen, överarkitekt, tfn 0295 250 171, fornamn.efternamn@ym.fi

  • FI
  •  
  • SV