Ny förordning förutsätter en fuktsäkerhetsbeskrivning för byggprojekt

Pressmeddelande 24.11.2017 kl. 16.45

För tillståndspliktiga byggprojekt ska det från och med den 1 januari 2018 göras upp en fuktsäkerhetsbeskrivning. Miljöministeriet godkände i dag en förordning om byggnaders fukttekniska funktion. Syftet med förordningen är att undvika fuktrelaterade skador vid byggande.

”De olägenheter som fuktskador orsakar är betydande med tanke på samhällsekonomin och människors hälsa. I fortsättningen kan fuktsäkerheten i byggprojekt övervakas bättre” säger bostads-, energi- och miljöminister Kimmo Tiilikainen.

Förordningen överensstämmer i stor utsträckning med de nuvarande bestämmelserna (Byggbestämmelsesamlingen, del C2, 1998), som förordningen ska ersätta. I förordningen preciseras bestämmelserna om projektering och byggande, och dessa ska styra utvecklingen mot fukttekniskt sunt och säkert byggande.

Omfattningen av den fuktsäkerhetsbeskrivning som i fortsättningen ska utarbetas beror på byggprojektets art och karaktär, vilket innebär att beskrivningen är olika för olika slags byggprojekt. I beskrivningen ingår en bedömning av de kritiska riskerna för fukt under hela projektet och åtgärder för hur riskerna kan avvärjas. I beskrivningen förklaras bl.a. hur byggmaterial, byggprodukter och byggnadsdelar skyddas och hur man säkerställer att konstruktioner torkar.

I fuktsäkerhetsbeskrivningen för en byggplats ska nämnas de personer som ansvarar för fuktsäkerheten på byggplatsen under de olika projektfaserna. Till exempel den ansvariga arbetsledaren eller arbetsledaren för ett specialområde kan vara ansvarig för fuktsäkerheten.

Förordningen tillämpas på projektering och uppförande av nya byggnader. Den tillämpas också på utbyggnader, utökning av det utrymme som räknas till våningsytan, reparation eller ändring av en byggnad samt ändring av byggnadens användningsändamål, om inte något annat nämns i förordningen.

Miljöministeriet ger senare ut instruktioner som stöd för förordningen.

Mer information:

Katja Outinen, överingenjör, tfn 0295 250 217, fornamn.efternamn@ym.fi