Gå till innehållet

Omfattande reform av byggbestämmelsesamlingen 2013 - 2017 klar

Pressmeddelande 22.12.2017 kl. 14.11

I december blev miljöministeriet klart med arbetet med reformen av byggbestämmelsesamlingen som ministeriet inledde år 2013. Vid den stora reformen uppdaterades samlingen för att följa dagens krav på hållbart byggande och god byggnadssed på det sättet som markanvändnings- och, som trädde i kraft år 2013, förutsätter.

Byggbestämmelsesamlingen har reformerats stegvis. Alla de nya kraven börjar gälla den 1 januari 2018. På byggprojekt som inleds år 2017 tillämpas ännu gamla bestämmelser.

”Vi har haft en bra dialog med byggbranschaktörerna under reformarbetet. De nya kravens huvudsakliga innehåll har redan länge varit känt i branschen”, berättar byggnadsrådet Teppo Lehtinen på miljöministeriet.

Reformen förtydligar regleringen. Vidare har antalet enskilda krav minskat med ca hälften jämfört med tidigare. Detta har gjorts utan att sänka byggstandardens kravnivå.

”Kraven och anvisningarna, som ges i form av rekommendationer, har nu separerats, vilket underlättar tillämpningen av kraven. En ny helhet som nu ingår i samlingen är ombyggnad. Förordningarna tar hänsyn till den sameuropeiska inre marknaden för byggprodukter, vilket också främjar den inhemska byggbranschens export”, säger Lehtinen.

Till alla förordningar hör en motiveringspromemoria. På gamla byggnader kan i regel tillämpas de bestämmelser som gällde vid tiden för byggandet.

Förordningarna publiceras i Finlands författningssamling på tjänsten Finlex. Byggbestämmelsesamlingen är i fortsättningen ministeriets elektroniska publikation som innehåller förordningar och därtill hörande rekommendationer enligt markanvändnings- och bygglagen om konstruktioners hållfasthet och stabilitet, brandsäkerhet, sunda byggnader, säkerhet vid användning, tillgänglighet, bullerskydd och ljudförhållanden samt energiprestanda.

Förordningarna som träder i kraft den 1 januari 2018 uppdateras i byggbestämmelsesamlingen på miljöministeriets webbplats senast den 2 januari:

Ytterligare information:

Teppo Lehtinen, byggnadsråd, miljöministeriet, tfn 0295 250 157, fornamn.efternamn@ym.fi
  • FI
  •  
  • SV