Gå till innehållet

Staten har köpt 1 200 hektar myrmark av Vapo Oy för naturskyddsändamål

Pressmeddelande 19.12.2017 kl. 8.59

Miljöministeriet och Vapo Oy informerar

Staten har köpt ca 1 200 hektar myrmarksområden med betydande naturvärden i Norra Österbotten och i Södra Finland av Vapo Oy.

Omkring 570 hektar av områdena finns i Voilamminsuo, Teerisuo och Vastasuo i Pudasjärvi kommun. Vidare ska uppemot 200 hektar mark i området Pilkkaneva i Utajärvi kommun och ca 125 hektar mark i Kurkineva i Pyhäntä kommun börja omfattas av skyddet. Också områden i Kurikka, Karstula, Keuru, Kärsämäki och Uleåborg ska skyddas.

De myrmarksområden i norr som ingår i köpet är huvudsakligen sådana områden som anvisats för skyddsändamål i Norra Österbottens landskapsplan. De är typiska områden som representerar myrnaturen på de vida aapamyrarna i regionen. Områdena längre söderut, i Karstula, Keuru och Kurikka, hör till de objekt som ingår i förslaget till komplettering av myrskyddsprogrammet, och de representerar i hög grad de hotade myrtyperna i Södra Finland.

Vapo Oy och miljöministeriet har samarbetat och fört förhandlingar om skydd av värdefulla myrmarksområden ända sedan 2012. Då meddelade Vapo att bolaget inte längre ansöker om tillstånd för myrområden som hör till kategorierna 4 och 5, utan koncentrerar sin verksamhet till områden som förlorat sina naturvärden. Om man räknar in det köp som nu genomförts, har Vapo sålt sammanlagt mer än 3 700 hektar mark för skyddsändamål på olika håll i Finland.

”Jag är glad att vi i vårt nätverk av skyddade myrar har kunnat inkludera ytterligare över tusen hektar områden med betydande naturvärden. Att staten och privata markägare för en fungerande dialog är viktigt med tanke på bevarandet av den biologiska mångfalden”, säger bostads-, energi- och miljöminister Kimmo Tiilikainen.

Vapo Oy:s verkställande direktör Vesa Tempakka är nöjd över att Vapo och staten har ingått ett avtal just kring Finlands 100-årsdag.

”Vi har under fem års tid aktivt avstått från områden som har betydande skyddsvärden.  I samband med det pågående markförsäljningsprojektet har vi noggrant kartlagt vår jordegendom. När vi hittar områden som lämpar sig för skyddsändamål fortsätter vi gärna att föra diskussioner med staten. Finland ligger i världstoppen när det gäller myrmarker, och vi är övertygade om att myrmarksområdena räcker såväl till ansvarsfull utvinning som till rekreation och skyddsändamål”, säger Tempakka.

Mer information:

Päivi Gummerus-Rautiainen, miljöråd, miljöministeriet, tfn 0295 250 240, fornamn.efternamn@ym.fi

Päivi Peronius, resursdirektör, Vapo Oy, tfn 040 516 8613, fornamn.efternamn@vapo.fi

  • FI
  •  
  • SV