Pressmeddelanden 2017 - pressmeddelanden

1
2
3
4
...
6
Nästa Sista

Publicerad
Ändringar i lagstiftningen om medelstora energiproducerande enheter och anläggningar

Republikens president stadfäste den 28 december lagen om ändring av miljöskyddslagen som gäller energiproducerande enheter och anläggningar med en bränsleeffekt på minst 1 men under 50 megawatt. Ytter...

29.12.2017
Omfattande reform av byggbestämmelsesamlingen 2013 - 2017 klar

I december blev miljöministeriet klart med arbetet med reformen av byggbestämmelsesamlingen. Vid den stora reformen uppdaterades samlingen för att följa dagens krav på hållbart byggande och god byggna...

22.12.2017
Bestämmelserna om vatten- och avloppsinstallationer tas in i ny förordning

Miljöministeriet har i dag utfärdat en förordning om byggnaders vatten- och avloppsinstallationer. Den motsvarar i huvudsak de nuvarande bestämmelserna. Målet är att säkerställa rent vatten och en säk...

22.12.2017
En ny förordning om säkerhet vid användning av byggnader träder i kraft vid årets ingång

Den nya förordningen preciserar speciellt de rekommendationer som gäller trappor, räcken och ledstänger.

20.12.2017
Ny förordning möjliggör byggande av små studentbostäder

Miljöministeriet har i dag utfärdat en förordning om bostadsutrymmen, inkvarteringslokaler och arbetsutrymmen. Förordningen träder i kraft den 1 januari 2018. En av de mest centrala ändringarna gäller...

20.12.2017
Den omarbetade förordningen om energicertifikat träder i kraft vid ingången av året

Miljöministeriet har i dag utfärdat en förordning om energicertifikat för byggnader. Den omarbetade förordningen bildar tillsammans med lagen om energicertifikat för byggnader en enhetlig helhet och s...

20.12.2017
Byggnaders energiprestanda förbättras utan att man ger avkall på inomhusluftens kvalitet

Miljöministeriet har i dag utfärdat en förordning om inomhusklimat och ventilation i nya byggnader och en förordning om nya byggnaders energiprestanda. Båda förordningarna träder i kraft den 1 januari...

20.12.2017
Att anföra besvär hos högsta förvaltningsdomstolen i bygg- och miljöärenden förutsätter besvärstillstånd från 1 januari

Republikens president har i dag stadfäst ändringar till vissa miljölagar när det gäller sökande av ändring i miljöärenden. Enligt lagändringarna ska anförande av besvär hos högsta förvaltningsdomstole...

19.12.2017
Det nyrenoverade reningsverket i Petrozavodsk minskar Onegasjöns övergödning

Det nyrenoverade reningsverket i Petrozavodsk minskar stadens utsläpp, som orsakar övergödning i Onegasjön, och förbättrar dricksvattnets kvalitet. Reningsverket invigs officiellt den 19 december. Ren...

19.12.2017
Staten har köpt 1 200 hektar myrmark av Vapo Oy för naturskyddsändamål

Staten har köpt ca 1 200 hektar myrmarksområden med betydande naturvärden i Norra Österbotten och i Södra Finland av Vapo Oy.

19.12.2017
EU nådde enighet om att sektorn för markanvändning (LULUCF) ska inkluderas i klimatmålen för 2030

Den 14 december nådde EU:s medlemsländer, kommissionen och parlamentet i sina trepartsförhandlingar preliminärt enighet om EU:s LULUCF-förordning, dvs. om hur kolsänkor och de utsläpp som skog och mar...

14.12.2017
Beredningen av ett nationellt luftsvårdsprogram inleds

Miljöministeriet har i dag tillsatt en arbetsgrupp som ska bereda ett nationellt luftvårdsprogram. Programmet ska fastställa de åtgärder som behövs för att luftföroreningar av olika slag ska kunna min...

14.12.2017
Förordning om bullernivåer för tunga vapen och sprängningar ska förbättra ljudmiljön i närheten av skjut- och övningsområden

Statsrådet har i dag utfärdat en ny förordning om bullernivåer för tunga vapen och sprängningar. Syftet är att säkerställa att områden i närheten av skjut- och övningsområden är sunda och trivsamma. D...

14.12.2017
De reviderade riksomfattande målen för områdesanvändningen för oss mot ett koldioxidsnålt samhälle

Statsrådet har i dag fattat beslut om de reviderade riksomfattande målen för områdesanvändningen. Målen ska säkerställa att nationellt betydelsefulla frågor beaktas i planläggningen och i de statliga ...

14.12.2017
Undersökning visar: Stora skillnader i plaströrs kvalitet – mer egenkontroll och testning behövs

Bland de PEX-plaströr som används som vattenledningar förekommer stora skillnader i kvaliteten till och med när det är fråga om rör som är gjorda av samma tillverkare. Detta konstateras i en undersökn...

14.12.2017
Finlands nionde nationalstadspark till Kuopio

Finland får med anledning av 100-årsjubileet av landets självständighet en ny nationalstadspark i Kuopio. Beslutet om att inrätta parken undertecknades av miljöministeriets kanslichef Hannele Pokka må...

11.12.2017
Minister Tiilikainen vice ordförande för FN:s miljöförsamlings direktion

Bostads-, energi- och miljöminister Kimmo Tiilikainen har utsetts till vice ordförande för direktionen för FN:s miljöförsamling (UNEA). Direktionen har tio medlemmar och svarar särskilt för politiska ...

7.12.2017
MBT-avtalet för Helsingforsregionen framskrider planenligt

Enligt halvtidsuppföljningen av det avtal för markanvändning, boende och trafik (MBT-avtal) som i juni 2016 slöts mellan staten och kommunerna i Helsingforsregionen har regionen utvecklats i positiv r...

1.12.2017
Energiformsfaktorerna för byggnader har setts över

Statsrådet har i dag utfärdat en förordning där energiformsfaktorerna för byggnader setts över. Förordningen utgör en del av den författningshelhet som handlar om nära-nollenergibyggnader.

30.11.2017
Under kampanjen Min naturgåva till hundraåringen har man skyddat över 600 hektar statlig mark

Kivarnäsområdet på Kimitoön som är värdefullt på grund av sina naturvärden har nu skyddats permanent. Detta innebär starkare skydd för den smala hemiboreala vegetationszonen.

30.11.2017

1
2
3
4
...
6
Nästa Sista