Regeringen lägger fram lagförslag om ett enda serviceställe för miljörelaterade tillstånd

Pressmeddelande 29.11.2018 kl. 13.40
Ansökan om tillstånd hos ett enda serviceställe.png

 

Regeringen föreslår att det stiftas en ny lag som möjliggör samtidig behandling av vissa miljörelaterade tillstånd. I modellen med ett enda serviceställe kan den som ansöker om tillstånd på en och samma gång elektroniskt ansöka om tillstånd hos flera myndigheter. Den myndighet som samordnar tillståndsärenden sköter kontakten till de andra tillståndsmyndigheterna på kundens vägnar. Målet är att få till stånd en snabbare och smidigare tillståndsprocess.

”Reformen kommer att gynna sökande, andra parter och myndigheterna i och med att handläggningen av ansökningar kan skötas enklare och snabbare. Att tillstånd behandlas vid ett enda serviceställe förbättrar också informationsgången mellan myndigheterna och ökar det sektorsövergripande samarbetet”, säger bostads-, energi- och miljöminister Kimmo Tiilikainen.

kärkihankelogo_sv

Samordning av behandlingen av tillstånd förutsätter att det för ett projekt ansöks om tillstånd enligt antingen miljöskyddslagen, vattenlagen eller marktäktslagen och ytterligare åtminstone ett av följande tillstånd: undantagslov enligt naturvårdslagen eller tillstånd enligt markanvändnings- och bygglagen, gruvlagen eller lagen om säkerhet vid hantering av farliga kemikalier och explosiva varor.

Olika tillstånd men gemensamma behandlingsfaser

När det är fråga om ett enda serviceställe sammanfaller behandlingsfaserna för olika tillstånd. Till dessa faser hör bl.a. komplettering av tillståndsansökan, hörande av parter, allmänheten och andra myndigheter, hörande av sökande på basis av samrådskommentarer samt meddelande av och information om tillståndsbeslut. Sökanden kan be om rådgivning innan ansökan lämnas in, och sökanden och myndigheterna kan också ordna ett möte på förhand.

Myndigheterna ska i behövlig utsträckning samarbeta för att säkerställa att tillståndsbestämmelserna är förenliga med varandra. Det föreslås att tillståndsmyndigheterna ska meddela separata tillståndsbeslut, men att detta ska ske samtidigt.

Beroende på vilken av myndigheterna som är behörig i fråga om det miljö-, vatten- eller marktäktstillstånd som ansluter sig till projektet är det Statens tillstånds- och tillsynsmyndighet, som inrättas i samband med landskapsreformen, eller den kommunala miljövårdsmyndigheten som är samordnande myndighet. Behörigheten när det gäller handläggning av tillståndsansökningar och meddelande av beslut är oförändrad.

 

Tillståndsansökningar som faller inom behörigheten för Statens tillstånds- och tillsynsmyndighet kan behandlas tillsammans och ett gemensamt beslut för dessa meddelas. En tillståndsprocess kan alltså resultera i antingen flera separata tillståndsbeslut eller ett gemensamt sådant.

Samordningen ska inte gälla eventuellt ändringssökande.

Sökanden beslutar om samordningen

Sökanden kan själv besluta om behandlingen av olika tillstånd ska samordnas, och vilka tillståndsärenden det i så fall ska gälla. Det föreslås att samordning ska vara möjlig endast för vissa tillstånd som krävs för ett projekt. Sökanden kan också välja att tillstånden ska behandlas separat, såsom i dagens läge.

Möjligheten att lämna in ansökningar till ett enda serviceställe baserar sig på att staten och kommunerna har elektroniska ärendehanteringssystem. Sökanden ska lämna in tillståndsansökan elektroniskt till myndigheterna, och detta sker via en enda tjänst. Det elektroniska förfarandet ger myndigheterna bättre verksamhetsförutsättningar och möjligheter att samarbeta sinsemellan. Det bidrar också till flexibelt samarbete mellan verksamhetsutövare och myndigheter. En elektronisk behandling av ärenden möjliggör dessutom effektivare användning av befintlig miljöinformation.

I regeringspropositionen föreslås det också att lagen om förfarandet vid miljökonsekvensbedömning ska ändras på så sätt att förfarandet för miljökonsekvensbedömning och tillståndsförfarandena samordnas i högre grad. Samordningen av tillstånd förutsätter dessutom att vissa andra lagar ändras.

Lagarna avses träda i kraft den 1 januari 2021.

Mer information:

Sari Rapinoja, lagstiftningsråd, tfn 0295 250 320, fornamn.efternamn@ym.fi

Riitta Rönn, lagstiftningsdirektör, tfn 0295 250 255, fornamn.efternamn@ym.fi

  • FI
  •  
  • SV