Uppdateringen av nätverket Natura 2000 har slutförts

Pressmeddelande 5.12.2018 kl. 11.38
Hanko_merenalainen
Undervattensnatur utanför Hangö. © Bild: Julia Nyström

Statsrådet har i dag fattat ett beslut om komplettering av nätverket Natura 2000 och uppdatering av de uppgifter om Naturaområdena som har en naturvetenskaplig karaktär. Nätverket utvidgas med områden som är värdefulla med tanke på den marina undervattensmiljön. Samtidigt kommer saimenvikaren att inkluderas i grunderna för skyddet av Naturaområdet i Puruvesi.

Uppgifterna om de naturtyper och arter som utgör grund för skyddet inom nätverket Natura måste uppdateras regelbundet, eftersom skyddet och vården av områdena och den naturliga utvecklingen leder till att områdenas naturvärden förändras. Uppföljningen och mer precisa kartläggningar har också gett ett bättre informationsunderlag om områdena.

Det beslut som nu har fattats ger även nätverket bättre täckning i vattenområden som är viktiga med tanke på akvatiska naturtyper och fågelbeståndet.

Rev och sublittorala sandbankar

Nätverket Natura utvidgas med ett havsområde på drygt hundratusen hektar och som består av utvidgningar av Naturaområdena Skärgårdshavet och Tulludden, som gränsar till varandra. Området är betydelsefullt framför allt med tanke på de sublittorala sandbankar och rev som finns där, och även med tanke på fågelbeståndet. Dessutom har gränserna för Naturaområdet Södra Sandbäck i Gustavs preciserats så att de motsvarar gränserna för det naturskyddsområde som finns i området.

De utvidgade områdena ingår delvis i Skärgårdshavets nationalpark. Genom beslutet sker ingen utvidgning av nationalparken, och målet är inte heller i övrigt att utvidga naturskyddsområdena, utan att skydda havsbotten. Vattenområdena kan i fortsättningen användas på samma sätt som i dag, t.ex. för jakt, fiske, båtliv och annan rekreation. När det gäller projekt som förändrar naturen bör emellertid konsekvenserna bedömas, för de får inte leda till att Naturaområdenas naturvärden försämras.

Saimenvikaren inkluderas i grunderna för skyddet av Naturaområdet i Puruvesi

Uppdateringen av uppgifterna om de naturtyper och arter som ligger till grund för skyddet av Naturaområden gäller så gott som alla områden. Tack vare uppdateringen har man kunnat göra nätverket mer täckande i fråga om vissa arter som är bristfälligt representerade, och informationen har även förbättrats för naturtypernas del. Den färska uppdateringen innebär utöver ett tillskott av naturtyper och arter också att vissa föråldrade uppgifter om målen för skyddet av områdena har strukits.

Ett av tillskotten är att saimenvikaren tas upp bland de arter som ska skyddas i Puruvesi, som sedan tidigare ingår i nätverket Natura på grund av sjölandskapets värdefulla natur. I våras föddes den första vikarkuten på flera årtionden i Puruvesi, vilket visar att sälstammen har etablerat sig i området.

I samband med detta ingicks en överenskommelse om begränsningar i nätfisket i Puruvesi, och dessa är tillräckliga. Om saimenvikaren börjar bygga bo i ett större område kommer det vid behov att avtalas om lokala begränsningar av nätfisket tillsammans med vattenområdets ägare, på samma sätt som man gjort också hittills.

Uppgifterna om Naturaområdena kompletterades och utvidgades också i fråga om fågelbeståndet i viktiga insjöområden. Exempelvis Grundträsk i Esbo som redan ingår i nätverket Natura 2000 utses nu också som ett s.k. särskilt skyddsområde, eftersom det utgör en viktig livsmiljö för fåglar.

Områdesspecifika uppgifter framlagda från 19.12

Beslutet och de områdesspecifika uppgifter som hör till det hålls framlagda i miljöministeriet (Alexandersgatan 7, Helsingfors) under perioden 19.12.2018–18.1.2019 samt på webbsidan ym.fi/Natura2000vnp2018 (sidan öppnas den 19 december).

Mer information

Heikki Korpelainen, lagstiftningsråd, tfn 0295 250 135, fornamn.efternamn@ym.fi

ym.fi/ Natura2000vnp2018 (öppnas 19.12.2018)

  • FI
  •  
  • SV