Pressmeddelanden 2018 - pressmeddelanden

1
2
3
4
...
6
Nästa Sista

Publicerad
Ledningsansvaret för bekämpningen av miljöskador på havsområdena överförs till Gränsbevakningsväsendet

Ledningsansvaret för bekämpningen av fartygsoljeskador och fartygskemikalieolyckor på havsområdena överförs till Gränsbevakningsväsendet den 1 januari 2019. Republikens president stadfäste ändringarna...

28.12.2018
Rådig insats räddade akut hotad tumlare i Skärgårdshavet

En tumlare som fastnat i ett laxnät i Skärgårdshavet kunde räddas på Lillandet i Nagu. Räddningsinsatsen var verkligt betydelsefull, för tumlarpopulationen klassificeras som akut hotad i Egentliga Öst...

21.12.2018
Den färska bedömningen av hotade naturtyper i Finland ett resultat av forskarsamhällets stora insats

Den bedömning av hotade naturtyper i Finland som publicerades den 18 december utgör en omfattande översikt över naturtyperna i vårt land, i allt från havet till fjällen. Den färska rödlistningen är oc...

18.12.2018
Robusta regler förhandlades fram för klimatavtalet från Paris

Under klimatmötet i Katowice i Polen har enighet nåtts om reglerna för genomförande av klimatavtalet från Paris. Länderna ska i fortsättningen övervaka sina utsläpp och rapportera dem enligt gemensamm...

16.12.2018
Klimatförhandlingarna i Katowice förs nu på ministernivå – minister Tiilikainen har blivit kallad att facilitera förhandlingarna om anpassningen

De förhandlingar om reglerna för klimatavtalet från Paris som förs under FN:s klimatmöte i Katowice i Polen fortsätter, nu med förstärkning av ländernas ministrar. Ordförandelandet Polen har kallat vi...

11.12.2018
Uppdateringen av nätverket Natura 2000 har slutförts

Statsrådet har i dag fattat ett beslut om komplettering av nätverket Natura 2000 och uppdatering av de uppgifter om Naturaområdena som har en naturvetenskaplig karaktär. Nätverket utvidgas med områden...

5.12.2018
MBT-avtalet för Helsingforsregionen framskrider planenligt

Enligt halvtidsuppföljningen av det avtal för markanvändning, boende och trafik (MBT-avtal) som i juni 2016 slöts mellan staten och kommunerna i Helsingforsregionen har regionen utvecklats i positiv r...

29.11.2018
Regeringen lägger fram lagförslag om ett enda serviceställe för miljörelaterade tillstånd

Regeringen föreslår att det stiftas en ny lag som möjliggör samtidig behandling av vissa miljörelaterade tillstånd. I modellen med ett enda serviceställe kan den som ansöker om tillstånd på en och sam...

29.11.2018
Regeringen föreslår att e-tjänster ska användas i behandlingen av miljö- och vattentillstånd

De ansökningshandlingar som gäller miljötillstånd och tillstånd enligt vattenlagen bör i fortsättningen i första hand lämnas in till myndigheterna på elektronisk väg, antingen per e-post eller via ett...

29.11.2018
FN:s klimatmöte i Katowice inleds på söndag – kommissionens vision om en långsiktig klimatstrategi för EU offentliggjordes i dag

Parterna i FN:s klimatkonvention samlas i Katowice i Polen den 2–14 december för att förhandla om reglerna för det klimatavtal som ingicks i Paris 2015. Reglerna gäller rapporteringen och övervakning...

28.11.2018
Klimatavtal mellan bilbranschen i Finland och staten undertecknat

Bilbranschen, kommunikationsministeriet och miljöministeriet har den 22 november 2018 ingått ett frivilligt klimatavtal. Syftet med avtalet är att minska koldioxidutsläppen från trafiken. Det Green de...

22.11.2018
Regeringen lägger fram lagförslag om en dataplattform för avfall och biflöden som ska främja cirkulär ekonomi

Statsrådet godkände i dag en proposition som gäller en dataplattform för avfall och biflöden. I plattformen ska yrkesaktörer kunna söka efter och erbjuda avfall och biflöden från produktionen samt tjä...

22.11.2018
En metod för beräkning av byggnaders ekologiska fotavtryck sänds på remiss – målet att ta fram information om byggnaders klimatpåverkan

Miljöministeriet har tagit fram ett utkast till en metod för beräkning av byggnaders ekologiska fotavtryck. Metoden är anpassad till finländska förhållanden, och ministeriet ber nu om utlåtanden om ut...

22.11.2018
Finansiering till 11 nya projekt under den första ansökningsomgången inom stödprogrammet Tillväxt och utveckling med trä

Under den första ansökningsomgången inom stödprogrammet för tillväxt och utveckling med trä, som utgör en del av miljöministeriets program för träbyggande, beviljades det finansiering till ett belopp ...

22.11.2018
Förbränning av naturgödsel blir enklare från och med i morgon, anvisningar klara

Att använda hästspillning och naturgödsel från andra produktionsdjur i energiproduktion ska bli enklare från och med den 15 november. Efter lagändringarna krävs det inte längre något tillstånd för för...

14.11.2018
Världens länder försöker finna lösningar för att stoppa förlusten av biologisk mångfald – FN:s biodiversitetsmöte inleds i Egypten

Den 17–29 november möts representanter för mer än 190 länder i Sharm El-Sheikh i Egypten vid den 14:e partskonferensen för FN:s konvention om biologisk mångfald. Det övergripande målet för mötet i Egy...

13.11.2018
Urho Kekkonens nationalpark växer – de nya gränserna börjar gälla 3.12

Kansallispuistoon liitetään lähes kaksisataa hehtaaria suojeluun hankittuja arvokkaita luontoalueita ja erotetaan alle kymmenen hehtaarin alue Tankavaaran luontokeskuksen ympäristöstä.

9.11.2018
Statsrådet tog ställning till EU:s förslag om återanvändning av vatten

Statsrådet tog i dag vid sitt allmänna sammanträde ställning till EU-kommissionens förslag till förordning om minimikrav för återanvändning av vatten. Förordningen ska gälla användning av renat kommun...

26.10.2018
Minister Tiilikainen till EU:s inofficiella miljö- och kommunikationsministermöte i Graz och till de nordiska miljöministrarnas möte i Oslo

Bostads-, energi- och miljöminister Kimmo Tiilikainen åker till Graz i Österrike för att delta i EU:s inofficiella miljö- och kommunikationsministermöte den 29‒30 oktober och efter det till Oslo till ...

26.10.2018
Betydande finansiering från EU för finländska miljöprojekt

Europeiska kommissionen har fattat beslut om finansiering för Life-miljöprojekt utifrån den ansökningsomgång som genomfördes 2017. Finland får finansiering för sammanlagt fem betydande projekt.

25.10.2018

1
2
3
4
...
6
Nästa Sista