Miljöministeriet ber om utlåtanden om naturskyddsområden som inrättas på statsägd mark i Nyland

Pressmeddelande 18.1.2019 kl. 9.48

Miljöministeriet ber om utlåtanden om utkast till förordningar som gäller naturskyddsområden som ska inrättas i landskapet Nyland. Alla de områden som ska inrättas som skyddsområden ägs av staten och har redan tidigare reserverats för naturskyddsändamål. Områdena ingår till största delen i olika skyddsprogram och i nätverket Natura 2000.

Avsikten är att i Nyland inrätta sammanlagt 100 naturskyddsområden med en sammanlagd areal på ca 36 823 hektar. 32 av dessa naturskyddsområden, vars sammanlagda areal uppgår till ca 21 747, inrättas genom förordning av statsrådet. Genom en annan förordning av statsrådet inrättas dessutom Porkala naturskyddsområde, med en areal på 12 777 hektar. Av naturskyddsområdena inrättas 67 st. genom förordning av miljöministeriet. Dessa har en sammanlagd areal på ca 2 299 hektar.

De nya naturskyddsområdena finns i Borgnäs, Borgå, Esbo, Hangö, Helsingfors, Hyvinge, Högfors, Ingå, Kyrkslätt, Lappträsk, Lojo, Lovisa, Mäntsälä, Mörskom, Nurmijärvi, Pukkila, Raseborg, Sibbo, Sjundeå, Träskända, Tusby, Vanda och Vichtis. Ett av skyddsområdena ligger delvis i Loppi kommun i landskapet Tavastland.

Naturskyddsområdena inrättas för att man i landskapet Nyland på ett mångsidigt sätt ska kunna skydda representativa lundar, gamla skogar, myrar och fågelrika vatten samt kust-, havs- och skärgårdsnatur. Naturskyddsområdena kommer också att säkerställa att den byggda kulturmiljön och traditionella landskap bevaras, samtidigt som de också stöder friluftsliv, undervisning och forskning.

Av de naturskyddsområden som ska inrättas är gammelskogen i Rörstrand, Kummelbergen, Metsäkulma och de gamla skogarna vid Finnträsk omfattande skyddsområden med skogsnatur. Medvastö–Stormossens naturskyddsområde är ett exempel på ett omfattande och väldigt mångsidigt område vid havskusten med myrmarker, gamla skogar, lundar och vårdbiotoper.

Områden som är betydande med tanke på myrnaturen är bl.a. Stormossens naturskyddsområde i Ingå, mossarna i Box, Lampisuo, Keihässuo, Klaukkalan Isosuo, Kivilamminsuo–Pitkästenjärvet, Petkelsuo, Kurkisuo och Kotojärvi–Isosuo naturskyddsområden. Naturskyddsområdena Saltfjärden, Täktbukten och Svanviken, Abborforsviken och Läppträsket är för sin del betydande fågelvatten.

Bland de nya naturskyddsområden som ska inrättas finns också omfattande områden till havs som representerar sådan natur i yttre skärgården som är viktig för Nyland. Naturskyddsområdena Pernå skärgård, skärgården kring Söderskär och Långören samt Segelskärs utskärsområde värnar om mångfalden i den marina undervattensmiljön, däribland livsmiljöer och arter såväl på öppna havet som i yttre skärgården, mellanskärgården och inre skärgården.

Av de naturskyddsområden som ska inrättas är Porkala naturskyddsområde störst med en areal på ca 12 777 hektar. Av denna areal finns ca 241 hektar på land och 12 536 hektar på allmänt vattenområde. Porkala naturskyddsområde består av sex olika delområden: bankarna i allmänt vattenområde i den yttre skärgården i Kyrkslätt, öarna Träskö och Söderskär med omgivande vattenområden, Järvö utanför Kyrkslätt och Porkala udd, öarna Porsö–Ryssklobben i det område som hör till Ingå och tillhörande vattenområde till den del områdena ägs av staten, områdena Telegrafberget och Stormossen på fastlandet i Kyrkslätt samt skären i Ingå havsområde.

Enligt naturvårdslagen är jakt i regel förbjuden i naturskyddsområdena i Södra Finland, medan jakt i regel är tillåten i nordligare naturskyddsområden. Till exempel älgdrev och jakt på främmande arter är dock med tillstånd av Forststyrelsen tillåtet i alla de naturskyddsområden som enligt förslaget ska inrättas. Genom förordning av statsrådet kan jakt dessutom tillåtas, om det inte äventyrar det syfte som området inrättats för eller inverkar skadligt på annan användning av området. Enligt utkasten till de förordningar av statsrådet som nu är på remiss kan jakt på älg, vildsvin, mink och mårdhund tillåtas i en del av skyddsområdena, likaså jakt på gråsäl, alfågel, ejder, knipa och gräsand i allmänna vattenområden inom vissa skyddsområden.

De områden som ska omfattas av skyddet bevaras i naturtillstånd. Vid behov kommer man att trygga en störningsfri utveckling hos dessa genom att iståndsätta förändrade naturmiljöer och vårdbiotoper. Inom ramen för allemansrätten tjänar områdena också friluftslivet och naturintressen samt forskning och undervisning.

Inrättandet av naturskyddsområdena har beretts vid miljöministeriet och Forststyrelsen, som har hört olika aktörer i samband med lokala tillställningar och diskussionsmöten.

De utkast till förordningar som nu sänds på remiss ingår i en mer omfattande lagberedning som innebär att det på olika håll i Finland inrättas naturskyddsområden som motsvarar en areal på sammanlagt ca 670 000 hektar. Alla områden ägs av staten.

Mer information:

Kristiina Niikkonen, miljöråd, miljöministeriet, tfn 0295 250 198, fornamn.efternamn@ym.fi

Annukka Rasinmäki, specialplanerare, Forststyrelsens naturtjänster, tfn 040 767 58 48, fornamn.efternamn@metsa.fi

Johanna Korpi, lagstiftningsråd, miljöministeriet, tfn 0295 250 278, fornamn.efternamn@ym.fi

  • FI
  •  
  • SV