Pressmeddelanden 2019 - pressmeddelanden

1
2
3
4
...
7
Nästa Sista

Publicerad
Från ingången av året beviljas understöd för undersökning och för planering av grundliga förbättringar i bostäder med inomhusluftproblem

Från ingången av 2020 kan man ansöka om understöd för kostnader som föranleds av undersökningar av skicket och planering av grundliga förbättringar i bostäder och bostadsbyggnader med inomhusluftprobl...

2.1.2020
Direktörerna för regionförvaltningsverkens ansvarsområde för miljötillstånd har utnämnts

Miljö- och klimatminister Krista Mikkonen utnämnde den 18 december 2019 direktörer för ansvarsområdet för miljötillstånd vid regionförvaltningsverken i Södra Finland, Västra och Inre Finland, Östra Fi...

20.12.2019
Nytt understöd för äldre- och tillgänglighetsanpassning av ARA-bostäder kan sökas från ingången av 2020

Statsrådet har i dag utfärdat en förordning genom vilken det införs ett nytt understöd för äldre- och tillgänglighetsanpassning av ARA-bostäder i områden där befolkningen minskar. Understödet hjälper ...

19.12.2019
Den sänkta självriskandelen för räntan på räntestödslån bibehålls för att produktionen av bostäder med skäliga boendekostnader ska öka

Statsrådet har i dag fattat beslut om en förordningsändring genom vilken den självriskandel som låntagaren själv ska betala av räntan på långa räntestödslån som beviljas för byggande, förvärv eller om...

19.12.2019
Sammanlagt 100 miljoner euro kan beviljas i energiunderstöd för bostadshus åren 2020–2022

Statsrådet har utfärdat en förordning om energiunderstöd för bostadshus. Understöd kan beviljas för reparationsprojekt som leder till att energiprestandan i bostadshus förbättras. Sammanlagt 20 miljon...

19.12.2019
Statsrådet har utnämnt en ny klimatpanel, Markku Ollikainen fortsätter som ordförande

Statsrådet har i dag utnämnt en ny klimatpanel. Markku Ollikainen, professor i miljöekonomi vid Helsingfors universitet, fortsätter som ordförande för panelen. Panelen har sammanlagt 15 medlemmar, var...

19.12.2019
Finlands ordförandeskap når sin kulmen: EU:s miljöministrar behandlar både den europeiska gröna given och den biologiska mångfalden

EU:s miljöministrar samlas under ledning av miljö- och klimatminister Krista Mikkonen i Bryssel den 19 december. Vid mötet i miljörådet kommer ministrarna att diskutera prioriteringarna i EU:s miljö- ...

18.12.2019
Naturvårdslagstiftningen ses över – brett sammansatta grupper har tillsatts med uppdrag att följa upp och främja reformen

Miljöministeriet ska se över naturvårdslagstiftningen. Inom ramen för projektet ska naturvårdslagen (1096/1996) och naturvårdsförordningen (160/1997) revideras samt en ny lag om förfarandet för ersätt...

17.12.2019
För att förbättra grundvattnens status behövs vattenvårdsförvaltning

I Finland finns det cirka 3900 grundvattenområden som är viktiga för vattenförsörjningen och som lämpar sig för vattenförsörjning eller som upprätthåller ett ekosystem som är beroende av grundvatten. ...

17.12.2019
Minister Mikkonen om kommissionens meddelande om den europeiska gröna given: EU ställer om sin ekonomi för att lösa hållbarhetskrisen

”Den gröna given är ett viktigt initiativ för att EU ska bygga sin ekonomi på en hållbar grund. Det här är den enda vägen till att lösa klimatkrisen, stoppa förlusten av biologisk mångfald och trygga ...

11.12.2019
MBT-uppföljning 2016–2019: Målen för markanvändningen, boendet och trafiken i Helsingforsregionen har uppnåtts väl

Det avtal som staten och Helsingforsregionens kommuner har ingått när det gäller markanvändning, boende och trafik (MBT-avtalet) närmar sig de gemensamt överenskomna mål som ställts upp. Avtalet har b...

9.12.2019
Finland börjar bereda det nationella genomförandet av direktivet om engångsplast

Miljöministeriet tillsätter ett projekt för att börja bereda det nationella genomförandet av det så kallade direktivet om engångsplast*. Direktivet förutsätter olika åtgärder beroende på produktgrupp:...

5.12.2019
Regeringen inleder ett program för främjande av cirkulär ekonomi - Reijo Karhinen är ordförande för styrgruppen

Finland får ett strategiskt program för främjande av cirkulär ekonomi. Målet är att skapa en ny ekonomi som baserar sig på cirkulär ekonomi. Genom programmet vill regeringen stärka Finlands roll som f...

5.12.2019
Miljöministeriet utvecklar systemet för ersättning av miljöskador

Miljöministeriet har tillsatt ett lagstiftningsprojekt för att utveckla de subsidiära miljöansvarssystemen för miljöskador. Målet är att på ett mer heltäckande sätt än i dag hantera miljörisker, kompe...

4.12.2019
En halv miljon euro utlyses för klimatprojekt i kommunerna – understöd kan sökas fram till den 31 januari 2020

Miljöministeriet beviljar understöd till kommunala och regionala projekt som syftar till att minska växthusgasutsläppen inom ansvarsfördelningssektorn. Understöd kan till exempel beviljas projekt som ...

2.12.2019
EU-länderna eniga om att främja återvinning av byggprodukter – rådet antog slutsatser om cirkulär ekonomi i byggbranschen

Cirkulär ekonomi kommer i fortsättningen att beaktas i den EU-lagstiftning som gäller byggbranschen, och det ska bli lättare att återanvända och materialåtervinna byggprodukter. Medlemsländerna antog ...

28.11.2019
FN:s klimatkonferens i Madrid inleds måndagen den 2 december – Finland lotsar EU i förhandlingarna

Parterna i FN:s klimatkonvention sammanträder i Madrid i Spanien den 2–13 december. Mötet är det sista innan avtalsperioden för klimatavtalet från Paris inleds 2020. Under mötet kommer det framför all...

25.11.2019
Statssekreterarnas rundabordsdiskussion: Bostadslösheten ska halveras under regeringsperioden – det förebyggande arbetet i kommunerna i nyckelroll

Det mål som fastställts i regeringsprogrammet om att bostadslösheten ska halveras på fyra år kräver ytterligare satsningar i synnerhet på kommunernas arbete för förebyggande av bostadslöshet. Målen oc...

22.11.2019
Ytterligare 400 000 euro reserveras för understöd till miljöorganisationer och tre miljoner euro för Lahtis projekt Europas miljöhuvudstad 2021

Regeringen överlämnade i dag en kompletterande budgetproposition enligt vilken det reserveras ytterligare 400 000 euro för understöd till natur- och miljöorganisationer för nästa år.

21.11.2019
Samarbete åstadkom betydande skogsskyddsområde vid Losonvaara i Sotkamo

Skyddet av Losonvaara värdefulla skogsområde i Sotkamo har utvidgats genom ett samarbete mellan miljöministeriet, närings-, trafik- och miljöcentralen i Kajanaland, Stiftelsen för naturarvet och markä...

20.11.2019

1
2
3
4
...
7
Nästa Sista