Regeringen överlämnade en proposition med förslag till en lag som ska öka möjligheterna att ladda elbilar och förbättra byggnaders energiprestanda

Pressmeddelande 19.3.2020 kl. 15.51

Regeringen har godkänt en proposition med förslag till en lag som ökar möjligheterna att ladda elbilar och förbättrar byggnaders energiprestanda med hjälp av fastighetsautomation. Lagen utgör ett led i genomförandet av en ändring av direktivet om byggnaders energiprestanda.

Enligt lagförslaget kommer det att finnas uppskattningsvis 73 000–97 000 laddningspunkter och beredskap för laddningspunkter på 560 000–620 000 platser i Finland före 2030. Beredskap för laddningspunkter innebär att parkeringsplatsen förses med ledningsvägar eller kablar så att en laddningspunkt kan installeras senare.

"Det behövs mera laddningspunkter för att allt fler ska ha möjlighet att byta ut en bil som går på fossila bränslen mot en elbil. Bilisterna bör kunna lita på att elbilen kan laddas inte bara hemma och på arbetsplatsen, utan också på arbets- och semesterresor i hela landet. Elektrifieringen av trafiken har en viktig roll när det gäller att uppnå målet om ett klimatneutralt Finland 2035", berättar miljö- och klimatminister Krista Mikkonen.

Ett utkast till regeringens proposition var på remiss 3.10–8.11.2019. Propositionen redigerades utifrån de kommentarer och synpunkter som lämnades, och bland annat de krav som hänför sig till laddningspunkterna för elbilar och tillhörande beredskap graderades och sänktes så att laddningsmöjligheterna förbättras avsevärt, utan att medföra oskäliga kostnader.

Ökad beredskap för laddning och fler laddningspunkter i anslutning till nya och befintliga byggnader och byggnader som genomgår större renoveringar

I det lagförslag som ingår i regeringspropositionen anges följande:

Alla nya bostadshus eller bostadshus som genomgår större renoveringar och som har fler än fyra parkeringsplatser ska förses med beredskap för laddningspunkter för elbilar på varje parkeringsplats. Dessutom ska nya parkeringshus och parkeringshus som genomgår större renoveringar och som är avsedda för ordnande av parkering för ett eller flera bostadshus förses med beredskap för laddningspunkter på varje parkeringsplats.

Regeringen föreslår inga skyldigheter för bostadshus när det gäller installationen av själva laddningspunkterna, utan beslut om detta fattas av husbolaget eller ägaren till byggnaden eller parkeringsplatserna.

I anslutning till nya byggnader eller byggnader som ska genomgå större renoveringar och som används för annat ändamål än boende och som har fler än tio parkeringsplatser ska det enligt lagförslaget installeras

  • minst en normal laddningspunkt (3,7–22 kW) eller en snabb laddningspunkt (över 22 kW), om det finns 11–50 parkeringsplatser,
  • minst en snabb eller två normala laddningspunkter, om det finns 51–100 parkeringsplatser, eller
  • minst en snabb eller tre normala laddningspunkter, om det finns fler än 100 parkeringsplatser.

Dessutom ska det i anslutning till nya byggnader eller byggnader som genomgår större renoveringar och som inte är bostadsbyggnader installeras beredskap för laddningspunkter enligt följande: När det finns 11–30 parkeringsplatser ska det installeras beredskap för laddningspunkter på minst 50 procent av parkeringsplatserna. När det finns fler än 30 parkeringsplatser ska det installeras beredskap för laddningspunkter på minst 20 procent av parkeringsplatserna, dock så att det finns beredskap för laddningspunkter på minst 15 parkeringsplatser.

Det föreslås att skyldigheterna i fråga om nya byggnader och omfattande renoveringar ska tillämpas från och med 2021.

Vid befintliga byggnader som inte används för boende och som har fler än 20 parkeringsplatser ska det senast den 31 december 2024 ha installerats minst en laddningspunkt. Byggnadens ägare får besluta om det ska vara en normal eller en snabb laddningspunkt.

Skyldigheterna att installera laddningspunkter och beredskap för laddningspunkter gäller inte byggnader som ägs och används av mikroföretag för annat ändamål än boende. Med mikroföretag avses ett företag som har färre än 10 anställda och en årsomsättning eller en balansomslutning som uppgår till högst 2 miljoner euro.

Skyldigheterna i fråga om nya byggnader och byggnader som genomgår större renoveringar är ambitiösare än förpliktelserna i direktivet. Skyldigheten i fråga om befintliga byggnader motsvarar den grundläggande nivån i direktivet.

”När det gäller skyldigheterna för befintliga byggnader har vi gått in för de grundläggande krav som anges i direktivet, så att installationen av laddningspunkter inte medför oskäliga kostnader för byggnadernas ägare. Regeringen har tillsammans med kommuner och företag också planer på andra åtgärder som ska säkerställa att nätet för snabbladdning av elbilar är tillräckligt täckande. Målet är att det inom en nära framtid ska vara möjligt att utan problem resa runt i Finland med elbil, eftersom det kommer att finnas tillräckligt med laddningsmöjligheter”, berättar minister Mikkonen.

Byggnaders energiprestanda förbättras genom fastighetsautomation

I lagutkastet föreslås att det i stora byggnader som inte används för boende och där den nominella effekten för uppvärmnings- eller luftkonditioneringssystemen överstiger 290 kW ska installeras ett system för fastighetsautomation och fastighetsstyrning. Systemet ska installeras i befintliga byggnader före 2025, och när det gäller nya byggnader och byggnader som renoveras ska systemet installeras från och med 2021.

Systemet för fastighetsautomation och fastighetsstyrning förbättrar byggnadens energiprestanda bland annat genom att följa och analysera energianvändningen samt genom att lokalisera möjligheter att förbättra byggnadens energiprestanda.

I lagutkastet föreslås vidare att man i stället för obligatoriska kontroller av uppvärmnings- och luftkonditioneringssystemen ska fullgöra förpliktelserna i direktivet genom att fortsätta tillhandahålla rådgivning och utvidga den.

Mer information:

Sari Rapinoja, lagstiftningsråd, miljöministeriet, tfn 0295 250 320, sari.rapinoja@ym.fi

Maarit Haakana, miljöråd, miljöministeriet, tfn 0295 250 069, maarit.haakana@ym.fi (laddningspunkter och beredskap för laddningspunkter för elbilar)

Pekka Kalliomäki, byggnadsråd, miljöministeriet, tfn 0295 250 114, pekka.kalliomaki@ym.fi (system för fastighetsautomation och fastighetsstyrning)

Timo Juurikkala, ministers specialmedarbetare, tfn 040 555 4013, timo.juurikkala@ym.fi

  • FI
  •  
  • SV