Gå till innehållet

Regeringens proposition om tredimensionell fastighetsbildning på remiss

Pressmeddelande 17.3.2017 kl. 16.08
Miljöministeriet och jord- och skogsbruksministeriet  informerar

Utkastet till regeringsproposition om att möjliggöra tredimensionell (3D) fastighetsbildning har sänts på remiss. Den traditionella tvådimensionella (2D) fastigheten kvarstår ändå som huvudregel även i fortsättningen. Remisstiden går ut den 12.5.2017.

Syftet med propositionen är att ändra fastighetsbildningslagen, fastighetsregisterlagen och markanvändnings- och bygglagen så att det blir möjligt att bilda en ny tredimensionell fastighet ovanför och under markytan inom ett detaljplaneområde.

Det blir lättare att genomföra omfattande byggprojekt

Genom att göra det möjligt att dela upp fastigheter även i höjdled gör man det enklare och smidigare att genomföra stora byggprojekt i flera plan inom detaljplaneområden. I framtiden blir det lättare att inteckna och pantsätta lokalkomplex inne i en byggnad som säkerhet för lån. I de offentliga registren kommer det också att tydligare framgå vem som äger olika lokaler. Tredimensionell fastighetsbildning stöder också digitaliseringen av ägandeförhållandena för fastigheter och byggnader.

I projekt där det ingår flera olika funktioner kan fastighetsindelningen följa olika användningsändamål. För närvarande märks fastigheterna ut tvådimensionellt på kartan, men i fortsättningen kan de även vara tredimensionella helheter, till exempel en våning i en byggnad, affärslokaler på marknivå, en parkeringshall under markytan osv. För närvarande kan det finnas byggnader på en fastighet (tomt), men i fortsättningen kan det finnas fastigheter även i byggnaderna. Tredimensionella fastigheter kommer alltid att vara byggda lokaler, vilket leder till nya typer av grannelagsförhållanden mellan fastigheterna.

Den traditionella 2D-fastigheten blir kvar, men 3D-fastigheten erbjuder ett alternativ

Införandet av 3D-fastigheter förändrar inte den traditionella 2D-fastighetens väsen eller juridiska dimension. En 3D-fastighet är ett tredimensionellt definierat slutet utrymme som kan avgränsas från den traditionella fastigheten. En överföring av ägandet eller besittningen av en sådan fastighet kräver liksom nu ägarens vilja eller någon annan rättslig grund som redan ingår i lagstiftningen. Det finns inga planer på några nya rättsliga grunder för att begränsa fastighetsägarnas egendomsskydd med anledning av 3D-fastigheterna.

Avsikten är inte att det befintliga fastighetssystemet ska bli tredimensionellt, utan 3D införs som ett nytt alternativ parallellt med den traditionella 2D-fastigheten. Det blir under inga omständigheter krav på 3D, utan användningen av systemet är en möjlighet för aktörerna, om de lagenliga förutsättningarna uppfylls. Möjligheten att bilda 3D-fastigheter ger inte heller automatiskt upphov till några nya skyldigheter för aktörerna eller myndigheterna.

Ytterligare information:

Jord- och skogsbruksministeriet:
Timo-Ville Nieminen, regeringssekreterare, jord- och skogsbruksministeriet, tfn 0295 16 2379
Pentti Lähteenoja, överdirektör, jord- och skogsbruksministeriet, tfn 0295 16 2485

Miljöministeriet:
Jaana Junnila, regeringssekreterare, miljöministeriet (markanvändnings- och bygglagen, inte på plats 3. – 23.4.), tfn. 0295 250 107

  • FI
  •  
  • SV