Statsrådet antog ett förslag till klimatlag

Pressmeddelande 5.6.2014 kl. 18.25

Regeringen överlämnade i dag en proposition med förslag till klimatlag. I klimatlagen finns inskrivet ett mål om att minska utsläppen med minst 80 procent fram till 2050. Lagen ska framför allt vara ett redskap med vilket regeringen och riksdagen ska kunna nå utsläppsminskningsmålen så kostnadseffektivt och systematiskt som möjligt. Lagen ska effektivisera det arbete som utförs inom den offentliga sektorn för att uppnå utsläppsminskningsmålen och skapa ett kolsnålt samhälle, men den fastställer inga nya förpliktelser för företag och andra aktörer.

"Genom klimatlagen strävar Finland efter att bli föregångare i omställningen till ett kolsnålt samhälle. I lagen förenas en ambitiös klimatpolitik med ekonomisk framgång och ökad mänsklig välfärd. Klimatförändringen och begränsningen av den kommer i betydande grad att påverka hela världen och all mänsklig aktivitet de kommande årtiondena. Klimatlagen ger den offentliga sektorn bättre förutsättningar för smart samhällsplanering så att Finland reder sig samtidigt som vi minskar klimatutsläppen", gläds miljöminister Ville Niinistö.

Centrala element i lagen är utöver utsläppsminskningsmålet ett planerings- och uppföljningssystem och en tydligare arbetsfördelning mellan de statliga myndigheterna när det gäller klimatpolitisk planering. Lagen ska täcka både begränsning av och anpassning till klimatförändringen.

"I och med klimatlagen lyfts beslutsfattandet inom ett för Finland allt viktigare politikområde upp på lagnivå. Samtidigt säkerställer lagen ett systematiskt arbete för att uppnå målen för utsläppsminskning 2050 och en öppen beredning av klimatpolitiken. Jag är verkligen nöjd över att regeringen lämnar det här arvet för att trygga Finlands framtid", framhäver miljöminister Ville Niinistö.

Planmässighet och öppenhet i klimatpolitiken

I och med planeringssystemet stärks riksdagens roll i klimatpolitiken, eftersom regeringen åläggs att regelbundet rapportera hur klimatpolitiken genomförs.

"När klimatpolitiken öppnas upp för en mer demokratisk beredning får medborgarna också bättre möjligheter att delta. För företagens del skapar en förutsägbar klimatpolitik en lämplig grund för att hitta kolsnåla lösningar som kan minska utsläppen. Det är också viktigt att stärka dialogen mellan forskningen och politiken", säger Niinistö.

Planer på lång och medellång sikt ska utgöra kärnan i planeringssystemet. Den långsiktiga planen innefattar de centrala alternativen för att uppnå utsläppsminskningsmålet på lång sikt, och en sådan plan ska antas minst vart tionde år. Finland har redan politiskt förbundit sig till målet att minska utsläppen med minst 80 procent fram till 2050, men det faktum att målet lyfts upp på lagnivå säkerställer planmässiga och prognostiserbara utsläppsminskningar och bygger en bro mellan de kortsiktiga och långsiktiga målen så att de förenas på ett hållbart sätt.

Den plan som utarbetas på medellång sikt föreslås gälla åtgärder för att minska utsläppen inom de sektorer som inte omfattas av utsläppshandeln – trafik, boende och jordbruk. En plan på medellång sikt ska antas en gång per valperiod, och regeringen ska årligen rapportera till riksdagen om hur planen verkställts. Planen för anpassning till klimatförändringen ska innehålla en risk- och sårbarhetsgranskning, och en anpassningsplan ska antas minst vart tionde år.

I lagen ingår också bestämmelser om ett tvärvetenskapligt sakkunnigorgan, en s.k. klimatpanel, och dess uppgifter som stöd för planeringen av klimatpolitiken.

Klimatlagen avses träda i kraft våren 2015.

Mer information

Specialmedarbetare Emma Kari, miljöministeriet, tfn 0295 250 076, fornamn.efternamn@ymparisto.fi

Överdirektör Tuula Varis, miljöministeriet, tfn 0295 250 310, fornamn.efternamn@ymparisto.fi