Världens länder försöker finna lösningar för att stoppa förlusten av biologisk mångfald – FN:s biodiversitetsmöte inleds i Egypten

Pressmeddelande 13.11.2018 kl. 7.55
Kokouksen tunnus

Den 17–29 november möts representanter för mer än 190 länder i Sharm El-Sheikh i Egypten vid den 14:e partskonferensen för FN:s konvention om biologisk mångfald.

Förberedelser för mötet har gjorts i ett läge där vetenskapssamhället under det gångna året kommit med flera oroande budskap om läget för den biologiska mångfalden i världen. Samtidigt har flera länder gjort observationer till exempel av ett minskat antal insekter och fåglar. Faktorer som påverkar biodiversitetsförlusten är bland annat att livsmiljöer försvinner, naturresurser överkonsumeras och den pågående klimatförändringen.

I ljuset av dessa uppgifter är det övergripande målet för mötet i Egypten att påskynda och stärka åtgärder och åtaganden som tryggar naturen. År 2010 avtalade världens länder i Japan om de så kallade Aichimålen för att stoppa förlusten av biologisk mångfald före år 2020. Till exempel antalet skyddsområden har sedermera ökat avsevärt globalt, men som helhet har förlusten av mångfald fortgått.

”Redan nu vet vi att vi inte kommer att nå alla mål inom tidsfristen. Det är dock inte värt att ge upp, utan tvärtom måste åtgärderna effektiviseras. På två år kan man få mycket till stånd. Samtidigt måste vi redan nu fastställa en väg för en konvention om biologisk mångfald efter 2020”, säger bostads-, energi- och miljöminister Kimmo Tiilikainen.

Minister Tiilikainen leder Finlands delegation i Egypten den 14–15 november under den mötesdel på ministernivå som hålls före det egentliga partsmötet.

”I Egypten borde ingås avtal om åtgärder som gör att den biologiska mångfalden kan införas inom alla samhällets sektorer. Utarmningen av den biologiska mångfalden har inte lyfts fram lika mycket som klimatförändringen men problemen hör tätt samman. I sista hand är det fråga om hur vi använder våra gemensamma naturresurser och bevarar jorden livskraftig”, säger ministern.

Viktiga teman på partsmötet ur finländsk synvinkel är stärkandet av ekologiskt och biologiskt betydande havsområden, bekämpningen av pollinerarutarmningen, kopplingarna mellan skyddsområden i ett föränderligt klimat samt frågor som rör rättvis användning av genetiska resurser. Målet är också att effektivisera åtgärderna genom att öka samarbetet mellan olika miljöavtal, något som Finland redan länge arbetat hårt för.

Parallellt med konventionsmötet ordnas i Egypten egna partsmöten för Nagoyaprotokollet som reglerar tillgången till genetiska resurser och Cartagenaprotokollet om biosäkerhet. Finland är också part i dessa protokoll.

Utöver de egentliga förhandlingarna är Finland i Sharm El-Sheikh med som arrangör eller deltagare i nio sidoevenemang som bland annat gäller hållbart nyttjande av skogar, ursprungsbefolkningars traditioner och skydd av den arktiska miljön.

Den 14–15 november ordnas också Business and Biodiversity Forum som riktas till företag. I evenemanget deltar cirka 400 företag, däribland finländska företagsansvarsnätverket FIBS och miljöministeriet.

Minister Tiilikainen har under mötet flera bilaterala möten med ministrar från olika läder. Han är också ordförande för debatter om naturens hälsoeffekter och förhållandet mellan biodiversitet och tillverkningsindustri.

Följ hur mötet framskrider:

Ytterligare information:

Partsmötet i konventionen om biologisk mångfald
Marina von Weissenberg, miljöråd, tfn 0295 250 321, fornamn.efternamn@ym.fi
Ilkka Heikkinen, naturvårdsinspektör, tfn 0295 250 079, fornamn.efternamn@ym.fi

Mötet på ministernivå
Tita Korvenoja, råd för internationella ärenden, tfn 0295 250 138, fornamn.efternamn@ym.fi

Företag och biodiversitet
Kristiina Niikkonen, miljöråd, tfn 0295 250198, fornamn.efternamn@ym.fi

Intervjuförfrågningar

Taru Savolainen, minister Tiilikainens specialmedarbetare, tfn 040 535 8622, fornamn.efternamn@ym.fi
Jussi Palmén, kommunikationsexpert, tfn 0295 250 219, fornamn.efternamn@ym.fi