Pressmeddelanden - pressmeddelanden

1
2
3
4
...
10
Nästa Sista

Publicerad
Klimatbarometern 2019: Finländarna vill få klimatkrisens lösningar till politikens kärna

Finländarna vill att klimatkrisens lösningar prioriteras under nästa regeringsperiod och Finlands EU-ordförandeskap. Allt fler finländare har dessutom redan ändrat sitt eget agerande för att bekämpa k...

18.3.2019
Genom renovering av ARA-bostadsbeståndet kan äldre erbjudas ett gott boende

Miljöministeriet har publicerat en utredning om renovering av ARA-bostäder så att de tillgänglighetsanpassas och lämpar sig för äldres boende. I utredningen granskas renoveringen av bostäder i synnerh...

14.3.2019
Miljöministeriet ber om utlåtanden om naturskyddsområden som inrättas på statsägd mark i västra Lappland

Miljöministeriet ber om utlåtanden om utkast till förordningar som gäller naturskyddsområden som ska inrättas i landskapet Lappland. Avsikten är att genom förordning av statsrådet inrätta 75 naturskyd...

11.3.2019
Minister Tiilikainen till FN:s miljöförsamling i Nairobi

FN:s miljöförsamling sammanträder till sitt fjärde möte (UNEA4) i Nairobi i Kenya den 11–15 mars. Temat för mötet är innovativa lösningar för hållbar produktion och konsumtion.

11.3.2019
Nytt program ska sätta fart på vattenskyddet – 45 miljoner beviljas för förbättrande av vattenstatusen

Miljöministeriet har inlett ett program för effektiviserat vattenskydd som kan skapa betydande möjligheter för vattenskyddet de kommande åren. Riksdagen har beviljat ett nationellt betydande belopp om...

11.3.2019
Ny bedömning — var nionde art i Finland är hotad

En ny hotbedömning visar att naturen i Finland fortsätter att utarmas. Av de över 22 000 arter som bedömdes är 11,9 % hotade. I den föregående bedömningen var andelen 10,5 %. Det finns hotade arter i ...

8.3.2019
Det nationella luftsvårdsprogrammet fram till 2030 ska bidra till bättre luftkvalitet och färre hälsoolägenheter

Statsrådet godkände på torsdagen ett nationellt luftvårdsprogram som sträcker sig till 2030. Målet med luftvårdsprogrammet är att minska de olägenheter för hälsan som luftföroreningar orsakar och att ...

7.3.2019
Avtal mellan miljösektorn och staten effektiviserar insamlingen och återvinningen av oljeavfall

Miljöindustrin och -tjänster YTP rf och miljöministeriet ingick ett Green deal-avtal om utveckling av den riksomfattande oljeavfallshanteringen. Avtalet kommer att fogas till det samhälleliga åtagande...

7.3.2019
Ny handbok hjälper att bygga tillgängligt

Miljöministeriet har idag gett ut en uppdaterad handbok som ska stödja planeringen av tillgängliga byggnader och miljöer. Handboken har skrivits för projektörer, byggherrar, entreprenörer och myndighe...

6.3.2019
Halvtidsutvärderingen av METSO-handlingsplanen visar att det frivilliga skyddet har lyckats väl

De områden som har skyddats genom METSO-handlingsplanen, som tryggar skogarnas biologiska mångfald, kännetecknas av högklassiga naturvärden och utgör ett bra komplement till landets nätverk av natursk...

27.2.2019
Restaureringen av Stickelbackabäcken den bästa insatsen för naturen 2017–2018

Den långsiktiga restaureringen av Stickelbackabäcken i Malm i Helsingfors har utsetts till vinnare av tävlingen om den bästa insatsen för naturen 2017–2018. Restaureringen har utförts med frivilligins...

25.2.2019
Intensifierade insatser för återvinning av avfall och cirkulär ekonomi – miljöministeriet reviderar avfallslagstiftningen

Miljöministeriet börjar se över avfallslagstiftningen. Avsikten är att uppnå de ambitiösa målen för återvinning av kommunalt avfall och se till att Finland blir ett av de främsta länderna i EU inom åt...

14.2.2019
Naturskyddsområden på 11 600 hektar inrättas på statens mark i Södra Savolax

Statsrådet och miljöministeriet utfärdade i dag förordningar genom vilka sammanlagt 119 naturskyddsområden inrättas på statens mark på olika håll i landskapet Södra Savolax. Samtliga områden ägs av st...

14.2.2019
Hur bromsar lagarna upp digitaliseringen inom fastighets- och byggbranschen? – Miljöministeriet samlade in information via Lagkliniken

Det unika försökprojektet Lagkliniken inom projektet KIRA-digi har bidragit till information om lagar och bestämmelser som fördröjer digitaliseringsutvecklingen inom fastighets- och byggbranschen. Dig...

8.2.2019
Finlands första åtagande för materialeffektivitet gjordes inom livsmedelsbranschen

Genom det åtagande som livsmedelsindustrin, handeln och förpackningsbranschen samt tre ministerier gjort syftar till att minska miljökonsekvenserna av framställningen, distributionen och konsumtionen ...

8.2.2019
Nästan hälften av de KIRA-digi-försöksprojekt som miljöministeriet finansierat med 4,7 miljoner euro fortsätter – potentiella nyttan för branschen t.o.m. 5,5 miljarder euro

Miljöministeriets projekt KIRA-digi har under en period på drygt två år gett digitaliseringen inom fastighets- och byggbranschen god skjuts framåt. Det egentliga projektet har nu slutförts, men de inn...

6.2.2019
Leena Ylä-Mononen utnämnd till överdirektör vid miljöministeriet

Statsrådet har utnämnt Leena Ylä-Mononen till överdirektör vid miljöministeriet för tiden 1.4.2019–31.3.2024. Överdirektören är chef för ministeriets miljövårdsavdelning.

31.1.2019
De nordiska länderna enas om intensifierat samarbete för att lösa klimatkrisen

De nordiska ländernas statsministrar och klimatministrar sammanträdde i Helsingfors på fredagen och kom överens om att intensifiera sina gemensamma klimatinsatser. De nordiska länderna har för avsikt ...

25.1.2019
Regeringen utfärdar bestämmelser om skäligare räntor på aravalån och bättre villkor för rivningsbidrag

Statsrådet har i dag godkänt förordningar som bidrar till skäligare räntor på aravalån med hög ränta och ändringar i villkoren för beviljande av bidrag för rivning av aravahyreshus. Förordningarna trä...

24.1.2019
Målet är digitala markanvändningsbeslut – underlättar framtida planläggning och byggande

Miljöministeriet har inlett ett projekt som ska handla om framtida markanvändningsbeslut (Tulevaisuuden maankäyttöpäätökset). Markanvändningsbeslut är myndighetsbeslut som styr eller begränsar markanv...

24.1.2019

1
2
3
4
...
10
Nästa Sista