Pressmeddelanden - pressmeddelanden

1
2
3
4
...
10
Nästa Sista

Publicerad
Hållbara städer satsar på hälsoeffekterna av grönmiljöer

Programmet för hållbara städer, som ska påskynda städernas och kommunernas arbete för hållbar utveckling, inleder åtta försöksprojekt. Inom försöken testas nya lösningar för att man ska kunna dra nytt...

25.5.2020
Ismo Tiainen fortsätter som direktör för förvaltning och internationella ärenden vid miljöministeriet

Statsrådet har utnämnt Ismo Tiainen till direktör för förvaltning och internationella ärenden vid miljöministeriet för tiden 1.6.2020–31.5.2025. Tiainen är chef för ministeriets resultatområde för för...

20.5.2020
Minister Mikkonen: Kommissionens biodiversitetsstrategi ett viktigt steg i arbetet med att stoppa förlusten av biologisk mångfald

”Den strategi för biologisk mångfald 2030 som Europeiska kommissionen offentliggjorde i dag utgör en viktig del av Den europeiska gröna given och övergången till en grön ekonomi. Målen för biologisk m...

20.5.2020
Bostadsrättssystemet ses över, lagförslag på remiss

Miljöministeriet ber om utlåtanden om ett lagförslag som ska leda till skäligare boendekostnader i bostadsrättssystemet, stärka de boendes ställning och förenkla processen för val av boende. Syftet är...

20.5.2020
Intressegrupper och allmänheten efterlyser en klimatlag som är begriplig, konkret och som berör alla

Allmänheten och intressegrupper önskar sig en mer öppen, konkret och begriplig klimatlag, framgår av ett sammandrag av de diskussionsmöten och samråd som hittills har ordnats. Tusentals människor runt...

20.5.2020
Ministerarbetsgruppen för klimat- och energipolitik diskuterade statsrådets ägarpolitiska riktlinjer och fick en lägesrapport om de sektorspecifika färdplanerna för ett koldioxidsnålt samhälle

Ministerarbetsgruppen för klimat- och energipolitik diskuterade tisdagen den 19 maj statsrådets ägarpolitiska riktlinjer utifrån en presentation av Europa- och ägarstyrningsminister Tytti Tuppurainen....

19.5.2020
Samråd om ett utkast till Finlands första havsplan – målet är att kombinera god miljöstatus i den marina miljön och olika användningsområden

Det utarbetas för första gången en omfattande havsplan för Finlands havsområde. I planen anvisas på översiktlig nivå områden som potentiellt lämpar sig för olika användningsändamål, till exempel fiske...

18.5.2020
Miljöministeriet ber om utlåtanden om ett nytt stödsystem för restaurerings- och vårdåtgärder inom naturvården

Det föreslås att det i naturvårdslagen ska tas in bestämmelser om stödinsatser för iståndsättnings-, restaurerings- och vårdåtgärder på privat mark för att främja skyddet av den biologiska mångfalden....

13.5.2020
Lagförslag om skyddande av byggnadsarvet på remiss

Miljöministeriet föreslår ändringar i lagstiftningen om skyddande av byggnadsarvet. I samband med det samråd som nu inleds begärs utlåtanden om en ändring av lagen om skyddande av byggnadsarvet och av...

13.5.2020
Miljöministeriet utlyser en ansökan om specialunderstöd som en del av Helmi-programmet: tre miljoner till kommunernas naturvårdsarbete

Miljöministeriet beviljar understöd till bevarings-, restaurerings- och vårdprojekt samt till sådant investerings- och planeringsarbete som är i nära anknytning till förbättring av livsmiljöer. Helmi-...

11.5.2020
Spillolja återvinns allt mer effektivt – ändå går en del till olaglig förbränning

Spillolja är en värdefull råvara, eftersom olja kan återvinnas flera gånger och återanvändas som smörjmedel. En del spillolja som klassificeras som farligt avfall, t.ex. smörjoljor som använts för bil...

11.5.2020
Husbolag får rådgivning i energifrågor med hjälp av artificiell intelligens

Motiva har utvecklat en energiassistenttjänst som ger husbolag råd för att förbättra energieffektiviteten. Denna AI-robot svarar bland annat på frågor som gäller uppvärmning och ventilation, energiund...

8.5.2020
Arbetsgruppen för hållbar återhämtning: Åtgärderna med anledning av coronakrisen bör sporra till investeringar för minskade utsläpp, viktigt att utreda samtliga åtgärders klimat- och naturpåverkan

Arbetsgruppen för hållbar återhämtning, som tillsatts av miljö- och klimatminister Krista Mikkonen, har överlämnat ett första förslag till den arbetsgrupp vid statsrådets kansli som bereder en exit- o...

8.5.2020
Juhani Damski utnämnd till kanslichef vid miljöministeriet

Juhani Damski har utnämnts till kanslichef vid miljöministeriet. Damskis femårsperiod som kanslichef inleds den 1 juni 2020. Damski har tidigare varit generaldirektör för Meteorologiska institutet.

7.5.2020
Nya distributionsstationer för bränslen börjar omfattas av miljöskyddskravNya distributionsstationer för bränslen börjar omfattas av miljöskyddskrav

Statsrådet har utfärdat en ny förordning om miljöskyddskrav för distributionsstationer för flytande bränslen. Den nya förordningen har utvidgats så att den också gäller de distributionsstationer inom ...

7.5.2020
Nu inleds beredningen av en förordning om inrättande av ett naturskyddsområde på statsägda områden i Kvarken

Miljöministeriet börjar bereda en statsrådsförordning om inrättande av ett naturskyddsområde i sådana statsägda områden i Kvarken som reserverats för naturskyddsändamål. Områdena ligger inom kommunern...

6.5.2020
Enkät: En femtedel av kommunerna i Finland planerar att bygga trähöghus 2020-2021

Cirka 18 procent av de servicebyggnader som byggs i de finländska kommunerna 2020–2021 kommer att ha trästomme. Detta framgår av en enkät som Rakennustutkimus RTS genomförde i slutet av 2019 och där m...

5.5.2020
Miljöministeriets stödprogram beviljar understöd för industriellt träbyggande

Under den fjärde ansökningsomgången inom miljöministeriets stödprogram för tillväxt och utveckling med trä stöds projekt som tar fram lösningar för industriellt träbyggande.

4.5.2020
Miljöministeriet och städer eftersträvar ett frivilligt avtal för att minska utsläppen från byggarbetsplatser

Miljöministeriet och städerna Esbo, Helsingfors, Vanda och Åbo förhandlar om ett frivilligt Green deal-avtal för att minska utsläpp från byggarbetsplatser. Avsikten är att avtalet ska undertecknas som...

4.5.2020
Nya ägarpolitiska riktlinjer för Forststyrelsen

Finanspolitiska ministerutskottet för statsminister Sanna Marins regering godkände i dag Forststyrelsens nya ägarpolitiska riktlinjer för åren 2020 – 2024. De nya riktlinjerna baserar sig på förändrin...

28.4.2020

1
2
3
4
...
10
Nästa Sista