Gå till innehållet

Finland får sin första nationella kulturmiljöstrategi

Pressmeddelande 20.3.2014 kl. 13.14

Meddelande från miljöministeriet och undervisnings- och kulturministeriet

Statsrådet fattade i dag ett principbeslut om den första nationella kulturmiljöstrategin. Målet med strategin är att öka förståelsen för de möjligheter kulturmiljön medför och att främja bra skötsel av den som en del av hållbar utveckling. 

Med kulturmiljö avses byggd kulturmiljö, kulturlandskap och fasta fornlämningar. Strategin sträcker sig till år 2020 och omfattar 20 åtgärder som har grupperats under fem mål. Åtgärderna främjar verkställandet av de internationella avtal om kulturmiljön som Finland har undertecknat samt skyddet av kulturmiljön. Medborgaraktivitetens betydelse för att målen för strategin ska kunna uppnås betonas.

Åtgärderna är till exempel inriktade på att utveckla nya lösningar för hur kulturmiljön kan användas och vårdas, fördjupa förmågan att läsa av kulturmiljön, förtydliga arbetsfördelningen mellan olika aktörer och öka dialogen mellan medborgare, sakkunniga, beslutsfattare och näringslivet samt på att förbättra tillgången på nödvändig information. Strategin lyfter särskilt fram uppskattningen av och kunnandet om de unga kulturmiljöer som uppstått sedan mitten av 1900-talet.

En bra kulturmiljö stöder invånarnas trivsel, skapandet av nya och utvecklandet av gamla näringar samt en utveckling som baserar sig på regionernas egna starka sidor, till exempel turismen. I strategin betonas även att bra skötsel av det befintliga byggnadsbeståndet, den befintliga infrastrukturen och de befintliga kulturlandskapen utgör grunden för en hållbar utveckling.

Genomförandeplan konkretiserar strategin

Kulturmiljöstrategin är resultatet av ett omfattande samarbete. Den arbetsgrupp som undervisnings- och kulturministeriet och miljöministeriet tillsatt fick över 100 utlåtanden om sitt strategiförslag sommaren 2013.

Samarbete kommer fortsättningsvis att vara viktigt för att målen ska uppnås. Strategin genomförs med hjälp av en genomförandeplan som görs upp under 2014, där man i samarbete med olika intressentgrupper konkretiserar hur åtgärderna ska verkställas samt ansvariga instanser, tidtabeller och uppföljningen av dem.

Kulturmiljöstrategin grundar sig på regeringsprogrammet och har gjorts upp under ledning av miljöministeriet och undervisnings- och kulturministeriet. Förslaget om utarbetande av en kulturmiljöstrategi ingick också i statsrådets redogörelse 2010 om kulturens framtid.

Ytterligare information

Kulturråd Päivi Salonen, undervisnings- och kulturministeriet, tfn 0295 330 281, förnamn.efternamn@minedu.fi

Specialist Tuija Mikkonen, Miljöministeriet, tfn 0295 250 184, förnamn.efternamn@ymparisto.fi

Specialist Satu Airas, Miljöministeriet, tfn 040 350 1181, förnamn.efternamn@ymparisto.fi

  • FI
  •  
  • SV