Hanteringen av förorenade områden säkerställs, nya verksamhetsformer införs

Pressmeddelande 23.12.2015 kl. 12.34
Kärkihanke-logo SVE

I Finland har arbete i anslutning till förorenade markområden utförts i ett kvarts sekel och information har samlats in från fler än 25 000 områden, fler än 5 000 områden har sanerats och fler än 10 000 har undersökts.  Trots att förorenade markområden kan medföra risker för människors hälsa och miljön, är problemen begränsade och möjliga att åtgärda.

Strävan är att effektivisera riskhanteringen av förorenade områden genom att utveckla och införa nya verksamhetssätt. Dessa presenteras i den nationella strategin för riskhantering i anslutning till förorenade markområden. Målet för strategin är att riskerna i anslutning till områdena ska fås under kontroll på ett hållbart sätt före 2040.

Under det av miljöministeriet ledda strategiarbetets gång har det skapats en helhetsbild av nuläget i Finland när det gäller förorenade markområden och dragits upp riktlinjer för åtgärder genom vilka de centrala målen kan nås. För att målet för strategin ska kunna förverkligas krävs det sådana övergripande åtgärder i anslutning till förorenade markområden som omfattar allt från planeringen av områdesanvändningen och datasystem till riskhanteringsmetoder och kommunikation. Syftet med genomförandet av strategin är även att ändra föreställningen om att förorening av mark är ett besvärligt problem. Problem kan lösas när nya verksamhetssätt etableras.

De viktigaste effekterna av genomförandet av strategin gäller utvecklandet och förenhetligandet av de nationella verksamhetsmodellerna. Idén är att förorenade markområden ska saneras systematiskt överallt, och att det ska göras med hjälp av mångsidiga lösningar och på ett kostnadseffektivt sätt. Riskobjekt som är av särskilt stor betydelse med tanke på hälsan och miljön undersöks i prioritetsordning och saneras vid behov.

Spetsprojektet främjar cleantech-innovationer

Med hjälp av de verktyg som strategin erbjuder identifieras betydande förorenade områden och främjas undersökning av dessa, liksom genomförandet av behövliga riskhanteringsåtgärder. Syftet är samtidigt att påskynda cleantech-affärsverksamheten, eftersom saneringsobjekt som delvis stöds av samhället erbjuder företagen en möjlighet att samla erfarenheter och referenser för att vidareutveckla och marknadsföra sin verksamhet. Det finns många förorenade områden i världen där det kunde behövas finländskt kunnande vid saneringen.

Strategin har samband med det Försöksprogram för sanering av förorenade markområden och återvinning av marksubstans som 2016–18 ingår i spetsprojekten i statsminister Sipiläs regeringsprogram. Inom programmet genomförs ett försöksprojekt som syftar till att påskynda utvecklandet och införandet av hållbara saneringsmetoder. Genom försök fås information om och erfarenhet av hurdana tekniker som fungerar och är kostnadseffektiva i respektive fall. Varje enskilt saneringsobjekt kräver en skräddarsydd lösning. För finländska företag skapas således bättre förutsättningar för att utveckla nya hållbara saneringslösningar samt bättre möjligheter till affärsverksamhet.

 

Ytterligare information

Miljöråd Anna-Maija Pajukallio, miljöministeriet, tfn 0295 250 218, fornamn.efternamn@ymparisto.fi

Kundrelationschef Outi Pyy, Finlands miljöcentral, tfn 0295 251 530, fornamn.efternamn@ymparisto.fi

  • FI
  •  
  • SV