Renoveringsgruppen: Fungerande renoveringskultur i förorterna

Pressmeddelande 18.3.2014 kl. 13.23

Den arbetsgrupp som tillsattes av bostads- och kommunikationsminister Pia Viitanen i augusti 2013 lade idag fram sitt förslag till åtgärder mot det ökande behovet av renovering i förorterna under åren 2015–2025.

Enligt Renoveringsgruppen underhålls och renoveras byggnadsbeståndet i förorterna inte tillräckligt i dagens läge. På längre sikt leder det till att bostädernas värde sjunker, boendekvaliteten försämras och energiförbrukningen stiger.

”Byggnaderna i förorterna utgör en betydande del av vårt lands nationalförmögenhet, och i dem bor 1,5 miljoner finländare. I förorterna samlas också de största utmaningarna för Finlands byggnadsbestånd. Fastighetsägarna och kommunerna bör inse att byggnader och bostadsområden är i behov av renovering och vidta omedelbara åtgärder, så att Finlands förorter inte förfaller”, konstaterade Renoveringsgruppens ordförande Teija Ojankoski.

Renoveringsgruppens förslag syftar till att etablera en ny kultur för renovering och underhåll av förorterna och fastigheterna i dessa.

”En ny renoveringskultur i förorterna kan främjas också genom statsfinansiella styrmedel. Staten kan exempelvis underlätta finansieringen av renoveringar genom att ställa fyllnadsborgen åt bostadsaktiebolag som tar lån för totalrenovering. Lånen kunde ha en vidare användning och ett smidigare förfarande än de nuvarande lånen för totalrenovering. Beredningen av en modell för fyllnadsborgen kan såvitt jag kan se inledas omedelbart”, sade bostads- och kommunikationsminister Pia Viitanen, som tog emot Renoveringsgruppens arbete.

Strategi för renoveringen av förorter

Enligt Renoveringsgruppen borde kommunerna uppmanas att göra upp övergripande planer för utveckling av förorterna och deras byggnadsbestånd. På längre sikt blir avsaknaden av en strategi dyr för kommunen och skattebetalarna.

Renoveringsgruppen föreslår bland annat att mål angående övergripande utveckling av gamla bostadsområden (kompletterande byggande) ska införas i Intentionsavtalen rörande markanvändning, boende och trafik (MBT).

Staten borde erbjuda kommunerna färdiga modeller för uppgörande och verkställande av en strategi. Modellerna skapas exempelvis genom pilotförorter.

Fastighetsskötseln bör vara systematisk

Skötseln av fastigheterna är inte tillräckligt systematisk och långsiktig. Renoveringsbehoven innebär ofta dyra överraskningar för invånarna om de inte är medvetna om dem och om beslut om renovering inte fattas i tid.

Renoveringsgruppen föreslår att husbolagen ska ta i bruk en mätare för att följa upp behovet av renovering och underhåll. Mätaren kunde bifogas till disponentintyget.

Renoveringsgruppen föreslår ytterligare att bostadsaktiebolagen ska göra upp en redogörelse för underhållsbehovet för tio år framåt istället för nuvarande fem år, så att det blir enklare för invånarna och bostadsköparna att förbereda sig ekonomiskt på renoveringsbehoven. Redogörelsen ska bli ett centralt dokument i bostadshandeln före år 2020.

Tillbyggnad och kompletterande byggande bör främjas

Renoveringsgruppen anser att det är besvärligt och dyrt att bygga till och komplettera gamla områden och att invånarna inte upplever någon nytta med det.

Renoveringsgruppen föreslår att kommunerna borde låta bli att uppbära den värdestegring som rätten till tillbyggnad medför, så att bostadsbolaget kan använda pengarna till underhåll och renovering av sina fastigheter.

Kommunerna borde dessutom underlätta tillbyggnad i förorterna till exempel genom smidigare beslutsfattande och nya parkeringslösningar som möjliggör tillbyggnad. Statens understöd för infrastruktur borde anvisas till gamla områden i stället för nya.

Fyllnadsborgen av staten, renoveringsunderstöd anvisas noggrannare

Det blir hela tiden svårare och dyrare att få lånefinansiering för renovering eftersom finansieringsvillkoren skärps. Möjligheterna att få lån varierar också mellan olika regioner. Renoveringsunderstöden är konjunkturberoende och det är svårt att förutsäga när man kan få det.

Renoveringsgruppen föreslår att staten underlättar lånefinansieringen genom att ställa fyllnadsborgen för lån för totalrenovering och att ansökningsprocessen ska vara smidig. Statens renoveringsunderstöd borde framöver anvisas för uppgörande av strategier och förbättring av energieffektiviteten.

Alla förslag från Renoveringsgruppen finns i slutrapporten, som kan laddas ner på miljöministeriets webbplats ym.fi.

Mer information

Renoveringsgruppens ordförande Teija Ojankoski, tfn 040 528 12 62, fornamn.efternamn @vav.fi

Renoveringsgruppens sekreterare, överarkitekt Harri Hakaste, miljöministeriet, tfn 0295 250 074, fornamn.efternamn@ymparisto.fi

Bostads- och kommunikationsministerns specialmedarbetare Jouni Parkkonen, tfn 0295 250 220, fornamn.efternamn@ymparisto.fi

  • FI
  •  
  • SV