Statsunderstöd för insamling, transport och lagring av oljeavfall

Nyhet 22.3.2019 kl. 12.32

Miljöministeriet kan bevilja statsunderstöd till företag som är verksamma i Finland och som bedriver avfallshantering avseende smörjoljor åren 2019 och 2020. Målet med understödet är att främja riksomfattande insamling av oljeavfall och lämnande av oljeavfall till behandling på behörigt sätt. Sammanlagt 3 000 000 euro har reserverats för den statliga stödordningen. Understöd beviljas från moment 35.10.65 i statsbudgeten (oljeavfallshantering som finansieras med oljeavfallsavgiften).

Med understöden främjas investeringar som gäller insamling, transport och lagring av oljeavfall vid företag som bedriver oljeavfallshantering. Det förväntas även att understöden ger upphov till projekt som främjar insamling av oljeavfall särskilt utanför stadsregionerna samt att oljeavfall av olika kvalitet hålls åtskiljs. Avsikten med understöden är dessutom att öka kännedomen om hur oljeavfall tillvaratas och samlas in. Den statliga stödordningen förebygger således att oljeavfall hanteras på ett oändamålsenligt sätt eller kommer ut i miljön.

Den första ansökningstiden pågår den 22 mars–26 april 2019. Försenade ansökningar beaktas inte. Närmare anvisningar om ansökan om statsunderstöd samt grunderna för beviljande och utbetalning av statsunderstöd ingår i anvisningen för ansökan om statsunderstöd för insamling, transport och lagring av oljeavfall. En länk till anvisningen för ansökan och övrigt material som hänför sig till understödet finns i slutet av denna text.

Effektivt tillvaratagande och effektiv insamling minskar olägenheterna för miljö och hälsa

Till exempel reparationsverkstäder för motorfordon och arbetsmaskiner samt jordbruket, industrin, fartyg och hushåll producerar oljeavfall i form av kasserade smörjmedel. Oljeavfall är farligt avfall som kan innehålla ämnen som är skadliga för hälsan och miljön. Vissa skadliga ämnen i oljeavfallet är sådana som lätt transporteras vidare via marken och kan orsaka förorening av mark, ytvatten eller grundvatten. Vid olaglig förbränning av oljeavfall frigörs i luften skadliga ämnen, mikropartiklar samt skadliga föreningar som uppkommer vid ofullständig förbränning. För att förebygga och minska olägenheterna för hälsa och miljö är det viktigt att oljeavfallet samlas in effektivt och lämnas till behandling på behörigt sätt.

Green deal-avtalet för utveckling av den riksomfattande oljeavfallshanteringen

Miljöministeriet och Miljöindustrin och -tjänster YTP rf ingick ett Green deal-avtal om utveckling av den riksomfattande oljeavfallshanteringen den 7 mars 2019. Syftet med avtalet är att främja insamlingen och återvinningen av oljeavfall. Statsunderstöd för insamling, transport och lagring av oljeavfall kan endast beviljas företag som har anslutit sig till Green deal-avtalet genom att ingå en i avtalet avsedd förbindelse. Alla företag som bedriver oljeavfallshantering kan ansluta sig till avtalet.

Tillämpliga bestämmelser

Statsunderstöd beviljas med stöd av 7 § 1 mom. i lagen om oljeavfallsavgift (894/1986), statsrådets förordning om statsunderstöd för insamling, transport och lagring av oljeavfall (5/2019) samt statsunderstödslagen (688/2001). Statsunderstöd beviljas som stöd av mindre betydelse, dvs. som så kallat de minimis-stöd, med iakttagande av kommissionens förordning (EU) nr 1407/2013 om tillämpningen av artiklarna 107 och 108 i fördraget om Europeiska unionens funktionssätt på stöd av mindre betydelse. Statsunderstödet är beroende av prövning, dvs. miljöministeriet fattar beslut om statsunderstöd på basis av sökandens ansökan. Vid beviljandet av understödet iakttas även lagen om allmänna förutsättningar för stöd som beviljas för ekonomisk verksamhet (429/2016).

Användningsändamål och understödsbelopp

Understöd kan beviljas för

  1. investeringar i anordningar och utrustning som behövs för insamling, transport eller lagring av oljeavfall,
  2. utvecklingsprojekt eller inledande projekt som främjar insamling av oljeavfall särskilt utanför stadsregionerna eller som främjar att oljeavfall av olika kvalitet hålls åtskiljs,
  3. sådana informationskampanjer i anslutning till insamling av oljeavfall som främjar kännedomen om hur oljeavfall tillvaratas och lämnas till insamling på behörigt sätt.

Det understöd som beviljas utgör 50 procent av de godtagbara totalkostnaderna utan mervärdesskatt för investeringen, projektet eller informationskampanjen. Understöd betalas i efterhand på ansökan på basis av de faktiska kostnaderna. Investeringar, projekt eller informationskampanjer som är föremål för understöd bör genomföras senast den 15 november 2019. Understödet beviljas som stöd av mindre betydelse, dvs. de minimis-stöd enligt EU:s regler om statligt stöd. Det totala beloppet av de stöd av mindre betydelse som beviljats ett företag kan uppgå till högst 200 000 euro under tre skatteår i följd.

Skydd av personuppgifter

Miljöministeriet hanterar personuppgifter vid behandlingen av ansökningar om understöd eller utbetalning. Information om hantering av personuppgifter finns på miljöministeriets webbplats.

Material med anknytning till statsunderstöd

Lagstiftning

Ytterligare information:

Miljöministeriet
Eini Lemmelä, sakkunnig
fornamn.efternamn@ym.fi
tfn 050 522 6868

 

  • FI
  •  
  • SV