Utkast till förordningsändring om fastställande av inkomstgränser för ARA-bostäder sänds på remiss

Pressmeddelande 24.9.2015 kl. 9.45

Miljöministeriet har i dag sänt ett utkast till förordningsändring på remiss, och genom ändringen fastställs inkomstgränser för statligt subventionerade bostäder i Helsingforsregionen och Tammerforsregionen. Förslaget grundar sig på riktlinjerna i statsminister Juha Sipiläs regeringsprogram. Målet är att statligt subventionerade hyresbostäder ska anvisas till dem som är i störst behov av sådana i områden där bostadsmarknaden är pressad.

Inkomstgränserna ska gälla valet av nya hyresgäster till hyresbostäder och delägarbostäder som byggts med statligt stöd. I fortsättningen bör det också vid byte av bostad kontrolleras att sökanden hålls inom inkomstgränserna. Utöver inkomstgränserna ska fortfarande även behovet av bostad samt förmögenheten vara likvärdiga jämförelsekriterier, dvs. som hyresgäst ska också i fortsättningen väljas den person som har de lägsta inkomsterna, minst förmögenhet och störst behov av bostad.

Inkomstgränserna ska inte tillämpas på bostäder avsedda för grupper som behöver särskilt stöd. I fråga om sådana bostäder sker valet av hyresgäster på samma sätt som tidigare, dvs. genom att man jämför hushållens bostadsbehov, inkomster och förmögenhet.

Utlåtanden om utkastet kan lämnas fram till den 5 november 2015. Ändringen av förordningen avses träda i kraft i början av 2016. Bestämmelserna ska trots allt börja tillämpas först i samband med de val av hyresgäster som görs från ingången av april 2016.

Mer information:

Regeringssekreterare Anna Saarinen, miljöministeriet, tfn 0295 250 258, fornamn.efternamn@ymparisto.fi

  • FI
  •  
  • SV