Utlysning: Statsunderstöd enligt prövning för journalisters och fotografers resor och för annan kommunikation

Nyhet 1.3.2019 kl. 8.02

Miljöministeriet utlyser statsunderstöd för 2019 för kommunikation som stöder miljöministeriets strategiska effektmål. Ansökningsomgången öppnar den 1.3.2019. Ansökningar som uppfyller kraven i denna utlysning och tillhörande bilagor ska lämnas in till miljöministeriet senast den 25.3.2019.

Verksamhet som kan få understöd

Miljöministeriet beviljar statsunderstöd enligt prövning för kommunikation som i överensstämmelse med budgetpropositionen hänför sig till effektmålen i miljöministeriets strategirategi: En god miljö och biologisk mångfald, ett koldioxidneutralt kretsloppssamhälle och hållbar stadsutveckling.

I 2019 års utlysning fästs särskild vikt vid projekt med koppling till Europeiska unionens miljöpolitik och Finlands EU-ordförandeskap, i synnerhet åtgärder för bevarande av biologisk mångfald samt cirkulär ekonomi och klimatförändringen.

Understöd får beviljas följande aktörer och för följande ändamål:

  1. till journalister och fotografer för rese- och logikostnader i Finland eller i utlandet till följd av redaktionellt arbete med anknytning till miljöfrågor och
  2. till andra aktörer för sådana kommunikationsprojekt som specificeras närmare nedan

Högst 20 000 euro kan beviljas för 2019 för sådan verksamhet som avses i denna utlysning.

Mer information:

Kommunikationsexpert Ulla Ahonen, tfn 02952 59952, fornamn.efternanm@ym.fi

  • FI
  •  
  • SV