Vissa bestämmelser om ändringssökande förenhetligas i lagar inom miljöministeriets förvaltningsområde

Nyhet 31.10.2019 kl. 16.11

Statsrådet överlämnade i dag en proposition till riksdagen med förslag till lagar om ändring av vissa bestämmelser inom miljöministeriets förvaltningsområde som gäller ändringssökande. Genom propositionen ändras 29 lagar för att framför allt de bestämmelser i lagarna som gäller besvärstillstånd ska överensstämma med den allmänna lag som handlar om sökande av ändring i förvaltningsärenden och som träder i kraft vid ingången av 2020.

Redan i dag omfattas merparten av de beslut som fattas inom miljöministeriets förvaltningsområde av besvärstillstånd när man söker ändring hos högsta förvaltningsdomstolen i en förvaltningsdomstols beslut. De föreslagna lagändringarna stärker denna huvudregel, eftersom förfarandet med besvärstillstånd utvidgas till att också gälla vissa beslut enligt avfallslagen och naturvårdslagen och vissa beslut som gäller stöd för boende.

Det föreslås dessutom att terrängtrafiklagen ändras så att en kommun ska kunna ta ut en avgift i tillståndsärenden som gäller tävlingar och övningar.

Lagändringarna föreslås träda i kraft den 1 januari 2020.

Mer information:

Riitta Rönn, lagstiftningsdirektör, tfn 0295 250 255, fornamn.efternamn@ym.fi

  • FI
  •  
  • SV