Bästa insatsen för naturen 2013–2014: skapandet av snödrivor som boplats åt saimenvikaren

Pressmeddelande 5.12.2014 kl. 8.30

Saimaa Ringed Seal in Ice Hole by Mervi Kunnasranta550.jpg
@ Mervi Kunnasranta/Forststyrelsen

Miljöministeriet och Internationella naturvårdsunionen (IUCN) informerar

Frivilligarbetet med att hopa snö för att hjälpa saimenvikaren hitta boplats tilldelades första pris i tävlingen om den bästa insatsen för naturen 2013–2014. Projekt för naturfostran för barn fick hedersomnämnande.

Miljöminister Sanni Grahn-Laasonen gratulerade vinnaren, som utsetts av Finlands kommitté inom Internationella naturvårdsunionen (IUCN). "Arbetet för att skydda saimenvikaren är ett gott exempel på sådant frivilligarbete som finländarna utför för att skydda hotade arter. De frivilliga har en synnerligen viktig roll också när det gäller att följa upp arterna och bedöma hotet mot dem, som ett komplement till det arbete myndigheterna utför", säger minister Grahn-Laasonen, som i dag delar ut priset till vinnaren i samband med 50-årsfesten för IUCN:s bok över rödlistade arter.

"I egenskap av invånare vid Saimens strand har jag under 20 års tid följt med vikaren och som frivilligarbetare deltagit i arbetet med att räkna bon. Att man har skottat snö och hopat den i drivor med tanke på sälungarna är en fin räddningsinsats. Jag var med om att skapa 28 snödrivor för vikare, och det visade sig att vikare hittade till var och en av dem", berättar Risto Eronen från Puumala, som på frivilligarbetarnas vägnar tog emot priset för Bästa insats för naturen.

Frivilliginsatser livsviktiga i skyddet av arter

Vintern 2014 var exceptionellt snöfattig vid Saimen, och snödrivor som vikaren använder vid fortplantningen uppstod inte på naturlig väg. För vikaren är det livsviktigt att ha sitt bo i en snödriva när den föder ungar. Största delen av de frivilligarbetare som var med och skottade snö var lokala invånare, fritidsinvånare eller medlemmar av organisationer, som samtliga var oroade över vikarens öde. "Utan frivilligarbetare skulle det inte ha lyckats. Vi fick snabbt igång arbetet med frivilliga insatser", tackar Raisa Tiilikainen som leder Life-projektet för saimenvikaren vid Forststyrelsens naturtjänster.

Arbetet gav resultat: 59 av de 64 sälungar som föddes våren 2014 föddes i bon som sälhonorna grävt åt sig i snödrivor som kommit till genom frivilliginsatser. Under snöfattiga vintrar överlever cirka 50–70 % av de sälungar som föds, medan över 80 % överlever tack vare de snödrivor som byggts. Uppemot tvåhundra frivilliga deltog i arbetet under två veckors tid, vilket innebär sammanlagt 169 arbetsdagar, dvs.  en arbetsinsats på åtta månader. Arbetet resulterade i 240 drivor.

Det preliminära resultatet av arbetet har väckt intresse också utanför Finlands gränser. Man har funnit en ny, enkel och påhittig lösning för att till denna del dämpa de olägenheter som klimatförändringen medför.

Priset i tävlingen om den bästa insatsen för naturen är ett fotografiskt verk av naturfotografen Heikki Willamo.

Naturfostran för barn fick hedersomnämnande

Tävlingsrådet, Finlands IUCN-kommitté, ville ge ett hedersomnämnande till samarbetsprojektet Koulumetsät arvoonsa (Skogen vid skolan till heders) för arbetet kring temat skolskogar samt till daghemmet Metsäpolku i Taipalsaari för att det bidrar till att skapa och stärka barnens band till naturen.

IUCN är världens största och äldsta miljöorganisation. Den söker lösningar på miljö- och utvecklingsfrågor i samarbete med stater, frivilligorganisationer, FN-organisationer, företag och kommuner. Finländska medlemmar är miljöministeriet, Finlands naturskyddsförbund, Natur och Miljö, WWF Finland, BirdLife Finland och Finlands viltcentral.

Mer information:

iucn_finland_sw_med_res_172_ru.jpg

Viceordförande för IUCN:s styrelse
Marina von Weissenberg,
miljöministeriet, tfn 050-307 08 06, fornamn.efternamn@ymparisto.fi
[marina.vonweissenberg]

Viceordförande för Finlands IUCN-kommitté
Esko Hyvärinen, miljöministeriet,
tfn 0295 250 094, fornamn.o.efternamn@ymparisto.fi