Gå till innehållet

Lagstiftningen om hyresbostäder

Räntestöd och borgen

Staten subventionerar produktionen av sociala hyresbostäder till skäliga priser genom att betala räntestöd för lån som tagits för detta ändamål och bevilja dem statsborgen. Dessa så kallade långfristiga räntestödslån är i regel 40 åriga. Under denna tid ska hyresgästerna väljas på sociala grunder och hyran fastställas enligt självkostnadsprincipen. Närmare bestämmelser om låne- och stödvillkoren för räntestödslån finns i förordningar av statsrådet. I hyreshus som finansierats med räntestödslån ska det utövas samförvaltning mellan hyresgästerna och ägarna. Bestämmelser om detta finns i en separat lag.

 • Lag om räntestöd för hyresbostadslån och bostadsrättshuslån 604/2001 (Finlex)
 • Statsrådets förordning om räntestöd för hyresbostadslån och bostadsrättshuslån 666/2001 (Finlex), motiveringspromemorior till förordningen 13.6.2018 (nya lånevillkor, på finska) och 16.9.2016 (temporär sänkning av självriskräntan, på finska)
 • Statsrådets förordning om val av hyresgäster till arava- och räntestödshyresbostäder 166/2008 (Finlex), motiveringspromemoria till förordningen 12.3.2008 (på finska)
 • Statsrådets förordning om avkastning som betalas till arava- och räntestödslåntagare 1371/2016 (Finlex), motiveringspromemoria till förordningen 15.12.2016 (på finska)
 • Lag om samförvaltning i hyreshus (649/1990)

För produktion av sociala hyresbostäder till skäliga priser kan det beviljas även så kallade kortfristiga räntestödslån. I fråga om dem är lånetiden minst 10 år och högst 30 år. Räntestödslånet är också alltid förenat med statsborgen. Närmare bestämmelser om låne- och stödvillkoren finns i statsrådets förordning.

 • Lag om kortvarigt räntestöd för byggnadslån för hyreshus 574/2016 (Finlex)
 • Statsrådets förordning om kortvarigt räntestöd för byggnadslån för hyreshus 603/2016 (Finlex), motiveringspromemoria till förordningen 1.7.2016 (på finska)

Staten beviljar också enbart borgen för lån som används för att bygga hyresbostäder. Borgenstiden är högst 30 år och för borgen tas det ut en borgensavgift. Åren 2009 och 2010 beviljades det dessutom räntestödslån av återhämtningskaraktär för byggande av hyresbostäder.

 • Lag om statsborgen för byggnadslån för hyresbostäder 856/2008 (Finlex)
 • Lag om räntestöd för byggnadslån för hyresbostäder år 2009 och 2010 i syfte att främja sysselsättningen inom byggbranschen 176/2009 (Finlex)

Aravalån

Räntestödslånen har ersatt de aravalån som beviljades tidigare. Fastän nya aravalån inte längre beviljas, finns det bostads- och lånebestånd som finansierades med aravalån dock fortfarande till stora delar kvar. Hyresgästerna i hyresbostäder som finansierats med aravalån ska väljas på sociala grunder och hyran fastställas enligt självkostnadsprincipen. Närmare bestämmelser om låne- och stödvillkoren för aravalån finns i förordningar av statsrådet.

 • Aravalag 1189/1993 (Finlex)
 • Aravabegränsningslag 1190/1993 (Finlex)
 • Aravaförordning 1587/1993 (Finlex), motiveringspromemorior till förordningen 19.12.2018 (elektroniskt bostadsdatasystem, på finska) och 31.12.2016 (självkostnadshyra, på finska)
 • Statsrådets förordning om val av hyresgäster till arava- och räntestödshyresbostäder 166/2008 (Finlex), motiveringspromemoria till förordningen 12.3.2008 (på finska)

Sådana samfund med ekonomiska svårigheter som äger statligt subventionerade bostäder kan beviljas olika stödåtgärder. Oftast är det fråga om hyreshusbolag som är belägna i områden med minskande befolkningsunderlag. Stödåtgärderna kan bestå av till exempel ändring av villkoren för aravalån, befrielse från användnings- och överlåtelsebegränsningar för bostäder samt beviljande av saneringsunderstöd eller rivningsbidrag. Statskontoret svarar för dessa stödåtgärder.

 • Lag om tidsbegränsad ändring i vissa fall av villkoren för aravalån 1023/2002 (Finlex)
 • Lag om anmälningsbaserad ändring av lånevillkoren för vissa hyreshuslån 511/2005 (Finlex)
 • Statsrådets förordning om sänkning av räntan i samband med anmälningsbaserad ändring av lånevillkoren för hyreshuslån 512/2005 (Finlex)
 • Lag om befrielse från användningsbegränsningar som gäller bostäder finansierade med räntestödslån för hyresbostäder 291/2005 (Finlex)
 • Lag om statsborgen för återbetalning av aravalån 868/2008 (Finlex)
 • Lag om understöd för sanering av ekonomin i hyreshussamfund och bostadsrättshussamfund 1030/2008 (Finlex)
 • Statsrådets förordning om bidrag till kostnader för rivning avaravahyreshus 79/2006 (Finlex), motiveringspromemorior till förordningen 24.1.2019 (förutsättningar för beviljande av bidrag, på finska) och 9.12.2016 (bidragets belopp, på finska)
Publicerad 12.3.2013 kl. 16.44, uppdaterad 30.7.2019 kl. 9.56