Program och strategier kring boendet

Enligt regeringsprogrammet verkar regeringen på många sätt för att öka bostadsbyggandet. Målet är bl.a. att

  • stärka den ekonomiska tillväxten och sysselsättningen
  • förnya bostadsbeståndet
  • svara på bostadsefterfrågan
  • främja konkurrensen inom byggnadsbranschen
  • öka valfriheten inom boendet och
  • svara på de strukturella ändringarna inom bostadsbehovet.

Vanhus, koti

Maskot, Gorilla anges

Det byggs mer bostäder

Regeringen reviderar och minskar antalet författningar som gäller bostadsbyggande och främjar ett långsiktigt och ekonomiskt vettigt upprätthållande av fastighetsbeståndet. Målet är att utbudet på bostäder och tomter ska öka betydligt och att byggandet av bostäder bättre ska motsvara efterfrågan.

Man beaktar befintliga och kommande behov, såsom flyttningsrörelsen, befolkningens åldrande, ökningen av ensamboende, kommunernas näringsstrategier och klimat- och näringspolitiska aspekter. Man har också som mål att stödja och uppmuntra medborgarna till att ordna boende på egen hand. Reformerna gäller både bostadsproduktion på marknadsvillkor och subventionerad bostadsproduktion.

Man strävar efter att i synnerhet öka bostadsproduktionen i Helsingforsregionen och i andra tillväxtcentrum som fungerar som ekonomiska lokomotiv inom respektive region. Genom att få fart på bostadsmarknaden och arbetskraftens rörlighet kan man förbättra regionernas ekonomiska verksamhetsförutsättningar. För kommunernas del är målet att samordna lösningarna inom markanvändning, boende och trafik genom de avsiktsförklaringar (s.k. MBT-avtal) som staten ingår med kommunerna.

Boende till skäligt pris

Den statsunderstödda bostadsproduktionen är den enda delen av bostadsbeståndet där hyresbestämningen är reglerad. I tillväxtcentrum, framför allt i Helsingforsregionen, behövs det mera både fritt finansierade hyresbostäder och subventionerade hyresbostäder till rimligt pris.

Som ett led i regeringens spetsprojekt Bostadsbyggandet utökas har miljöministeriet tagit fram en ny tio års mellanmodell för att öka produktionen av hyresbostäder till rimligt pris. Den nya modellen är öppen för alla aktörer som uppfyller stödvillkoren och förbinder sig till dem. Även reglerna för allmännyttigt bostadsbyggande ses över: när det gäller nyproduktion frångår man det krav på allmännyttighet som gäller ägare till statsunderstödda bostäder och kravet börjar i stället gälla enskilda objekt. Samtidigt skärps kraven på allmännyttighet i fråga om enskilda objekt. Därtill kan man göra avkall på begränsningarna av användning och överlåtelse av det befintliga statsunderstödda bostadsbeståndet, om det kapital som frigörs används för statsunderstödd bostadsproduktion eller reparation av det statsunderstödda bostadsbeståndet.

Modellen för långvariga räntestödslån på 40 år för byggande och grundlig reparation av hyres- och bostadsrättsbostäder har utvecklats så att stödsystemet är effektivt, att det stöd som staten betalar och de begränsningar som hänför sig till användningen av bostäderna är i balans sinsemellan och att stödsystemet sporrar byggherrar att bygga mera bostäder till rimligt pris. Bostadsrättssystemet reformeras som en självständig besittningsform när det gäller finansiering, val av boende och ansökningsprocess.

Under regeringsperioden letar man också efter lösningar på problemet med tomma bostäder på grund av avfolkning. Förbättrande av möjligheterna till distansarbete, minskning av trafikutsläpp och utveckling av intelligenta elnät gör det möjligt att arbeta och bo i hela landet.

Äldres boende

Den finska befolkningens åldersstruktur förändras snabbt och den äldre befolkningen utgör en allt större andel. För att de äldre ska kunna bo tryggt i sina egna hem så länge som möjligt måste bostadsbyggnaderna kunna anpassas efter de äldres bostadsbehov.

Genomförandet av åtgärderna i programmet för att förbättra äldres boende 2013–2017 fortsätter. Åtgärderna  innefattar bl.a. reparation av det befintliga bostadsbeståndet, utveckling av nya boendelösningar och serviceboenden, utveckling av bostadsområden med tanke på de äldre och frågor som hänför sig till tjänster som stöder boendet.

Lagen om reparationsunderstöd för bostadsbyggnader och bostäder har reviderats. Syftet med revideringen är att förbättra äldres möjligheter att bo hemma och öka tillgängligheten i bostadsbeståndet.

Grupper med särskilda behov

Genom bostadspolitiken förbättras boendeförhållandena för grupper som behöver särskilt stöd. Till grupper som behöver särskilt stöd räknas bl.a. äldre personer med försämrat allmäntillstånd eller med minnessjukdomar, personer med funktionsnedsättning, bostadslösa, rehabiliteringsklienter inom missbrukar- och mentalvården samt studerande och unga. Investeringsunderstöd för grupper med särskilda behov beviljas för byggande och ombyggnad av bostäder avsedda för dessa grupper.

Den som har en utvecklingsstörning har rätt att bo på samma sätt som alla andra i kommunen. Samhället bör erbjuda personer med utvecklingsstörning möjlighet till individuellt boende i stället för boende på institution eller i barndomshemmet. Målet är att inga personer med funktionsnedsättning längre ska bo på institution år 2020. Genom investeringsunderstöd för grupper med särskilda behov stöds byggandet av bostäder för vuxna med utvecklingsstörning som flyttar bort från en institution eller från sina föräldrar.

Avsikten är att helt och hållet eliminera långtidsbostadslösheten i Finland och garantera människorna tillräckligt stöd i boendet. Arbetet för att minska bostadslösheten kommer fortsättar inom ramen för AUNE-programmet. Regeringen utfärdade 9.6.2016 ett principbeslut om ett åtgärdsprogram för förebyggande av bostadslöshet 2016–2019.

Publicerad 15.3.2013 kl. 16.42, uppdaterad 25.7.2018 kl. 15.40