Gå till innehållet

Åtgärdsprogrammet för äldres boende 2020–2022

Aktuellt

Kommunerna erbjuds understöd för att utveckla äldres boende

16.6.2020
Miljöministeriets åtgärdsprogram för äldres boende beviljar kommuner och samkommuner understöd för projekt som kan förbättra äldres boende på lång sikt.

Befolkningen i Finland åldras i snabb takt. Under de kommande 20 åren kommer till exempel antalet personer över 85 år att fördubblas. I framtiden behövs allt fler bostäder och boendemiljöer som lämpar sig för äldre personer. Miljöministeriet har i enlighet med regeringsprogrammet inlett ett treårigt program för att förbättra boendeförhållandena för äldre.

Programmets mål:

  • att förbättra äldres boendeförhållanden och främja utbudet av alternativ för boendet
  • att stödja både äldres och kommunernas framförhållning och beredskap i bostadsfrågor
  • att stödja utvecklandet av äldrevänliga boendemiljöer

Åtgärdsprogrammet för äldres boende 2020–2022

© Foto: Teemu Kuusimurto

Äldres behov är olika, och därför behövs också många slags åtgärder, allt från att reparera det nuvarande bostadsbeståndet till att skapa nya boendelösningar och utveckla bostadsområdena.

Inom ramen för programmet får kommuner och samkommuner stöd när det gäller att förutse och ha beredskap i frågor som gäller äldres boende och förbättra boendeförhållandena och boendemiljöerna. Staten stärker sina åtgärder i fråga om reparationsunderstödet, och det kommer att spridas information och god praxis kring äldres boende, bland annat genom seminarier och annat samarbete. 

Programmets prioriteringar och åtgärder:

Framförhållning och beredskap

1. Stödja framförhållning när det gäller äldre medborgares boende
2. Stödja kommunernas framförhållning och beredskap när det gäller äldres boendebehov

Reparation av bostäder och lösningar för nyproduktion

3. Främja byggande av hissar i det befintliga bostadsbeståndet
4. Främja användning av reparations- och tillgänglighetsunderstöd för reparation av bostäder för äldre och för personer med funktionsnedsättning
5. Utveckla och ta fram boendelösningar som motsvarar behoven
6. Förbättra de lösningar som innebär serviceboende med heldygnsomsorg

Boendemiljöer

7. Utveckla boendemiljöerna så att de bättre lämpar sig för äldre och personer med minnessjukdomar
8. Stödja gemenskapen för äldre i bostadsområden

Miljöministeriet genomför programmet tillsammans med Finansierings- och utvecklingscentralen för boendet (ARA), kommuner, samkommuner, Kommunförbundet samt pensionärs- och äldreorganisationer och organisationer inom bostads- och byggbranschen. Åtgärdsprogrammet utgör en del av det nya förvaltningsövergripande åldersprogram som ska utarbetas.

Åtgärdsprogrammet för äldres boende 2020–2022
© Foto: Teemu Kuusimurto

Specialunderstöd för kommunernas utvecklingsprojekt – temat äldreanpassade bostäder och boendemiljöer

Kommuner och samkommuner kan ansöka om understöd för projekt som förbättrar äldres boende. Ansökningstiden går ut den 28 augusti 2020.

Den 15 juni kl. 10.00 ordnas ett webbinfo där sökandena får information om ansökningsförfarandet och om Åtgärdsprogrammet för äldres boende.

Mer information:

Raija Hynynen, bostadsråd, tfn 0295 250 093, raija.hynynen@ym.fi

Heli Mäntylä, specialsakkunnig, tfn 0295 250 189, heli.mantyla@ym.fi

Publicerad 9.6.2020 kl. 9.12, uppdaterad 15.6.2020 kl. 15.56
  • FI
  •  
  • SV