Gå till innehållet

Samarbetsprogrammet för halvering av bostadslösheten 2020–2022

Aktuellt

Arbetet för att minska bostadslösheten fortsätter – stöd till kommunerna, boenderådgivningen blir lagstadgad

24.3.2020
Regeringens mål är att halvera bostadslösheten före utgången av 2023. Arbetet fortsätter inom ramen för det treåriga samarbetsprogram för halvering av bostadslösheten som miljöministeriet inledde i början av året. I programmet deltar de största städerna, tjänsteproducenterna och organisationerna samt statliga aktörer. Tyngdpunkten ligger på det arbete mot bostadslöshet som utförs i kommunerna, och för detta kommer det att erbjudas finansiering och annat stöd inom programmet.

Bostadslöshetsprogrammet
© Foto: iStock

Regeringens mål är att halvera bostadslösheten före 2023. Miljöministeriet har inlett ett treårigt bostadslöshetsprogram med de största stadsregionerna, tjänsteproducenterna och organisationerna.

Målet med programmet är att

  • öka utbudet av bostäder med skäliga boendekostnader och statligt subventionerade bostäder för bostadslösa

  • stärka arbetet mot bostadslöshet inom kommunernas basservice

  • förbättra tillgången till boenderådgivning

  • etablera samarbete mellan de aktörer som arbetar med bostadslöshetsfrågor, i synnerhet på kommun- och regionnivå

  • Samarbetsprogrammet för halvering av bostadslösheten 2020–2022 (pdf, på finska)

De kommuner som deltar i programmet ska utarbeta en övergripande plan för minskning av bostadslösheten. Planen ska bland annat innehålla information om behoven att utveckla social- och hälsovårdstjänster med låg tröskel, antalet bostäder avsedda för bostadslösa, beskrivningar av bostadssituationen för riskgrupper och samarbetet kring bostadslöshet i området.

Miljöministeriet är ordförande för programmets ledningsgrupp. I gruppen ingår även representanter för social- och hälsovårdsministeriet, justitieministeriet, finansministeriet, Finansierings- och utvecklingscentralen för boendet ARA, Institutet för hälsa och välfärd, Brottspåföljdsmyndigheten, Folkpensionsanstalten, de kommuner som deltar i programmet samt olika organisationer.

Utlysning av understöd våren 2020

De kommuner som deltar i programmet kan ansöka om understöd för sitt arbete. Utlysningen öppnar våren 2020. Understödet är avsett för utveckling av social- och hälsovårdstjänster som minskar bostadslösheten. Stödet anvisas för anställning av personer som utför klientarbete samt för behövliga arbetsredskap.

Tidigare utfört arbete och utvärdering av bostadslöshetsprogram utgör underlag

I Finland har man under de senaste tolv åren arbetat målinriktat för att avskaffa bostadslösheten. Arbetet har gett resultat: antalet bostadslösa minskar för sjunde året i följd, och man har hittat fungerande sätt att hjälpa dem som inte har bostad. Det finns dock fortfarande cirka 4 600 bostadslösa, och arbetet fortsätter.

Det nya programmet fortsätter det arbete som utförts inom tidigare program, och det baserar sig också på den utvärdering av olika bostadslöshetsprogram som slutfördes 2019.

Mer information:

Tuula Tiainen, specialsakkunnig, tfn 0295 250 295, tuula.tiainen@ym.fi

Publicerad 10.3.2020 kl. 8.11, uppdaterad 16.3.2020 kl. 16.22