Gå till innehållet

Under 2020 bereds ett utvecklingsprogram för bostadspolitiken

Bostadspolitiken berör hela samhället och inverkar i hög grad på hur samhället utvecklas. Nu utarbetas ett utvecklingsprogram för bostadspolitiken 2021–2028.

Målet med det åttaåriga programmet är att göra statens bostadspolitik mer långsiktig och målinriktad när de stora riktlinjerna för boendet fastställs i brett samarbete och för en period som sträcker sig över flera regeringsperioder.

I utvecklingsprogrammet kommer det att fastställas mål för utvecklingen av bostadspolitiken och åtgärder som ska leda till att målen nås. Till de frågor som behandlas hör t.ex.

  • boendekostnader
  • bostadsproduktionens volym och stödjande av bostadsproduktionen
  • polariseringen på bostadsmarknaden

Programmet bereds av en arbetsgrupp som tillsatts av miljöministeriet och där miljöministeriets föregående kanslichef Hannele Pokka är ordförande. Gruppen består av representanter för de ministerier och ämbetsverk som ansvarar för bostadspolitiken. Arbetet stöds av en parlamentarisk uppföljningsgrupp som statsrådet har tillsatt. Miljö- och klimatminister Krista Mikkonen är ordförande för uppföljningsgruppen. I gruppen ingår representanter för riksdagspartierna.

Programmet ska överlämnas till riksdagen i form av en redogörelse före utgången av 2020.

En webbenkät öppnas i januari – det första tillfället att påverka

Under beredningen av programmet hörs aktörer i bostadsbranschen, intresseorganisationer och andra intressegrupper.

Intressegrupper får sitt första tillfälle att delta i beredningen genom den webbenkät som öppnas i januari. I enkäten kan intressegrupperna föra fram sina synpunkter som stöd för beredningen.

Enkäten kan besvaras fram till den 30 januari.

I början av våren ordnas ett informations- och diskussionsmöte för intressegrupper. Mer information om andra tillfällen att delta ges senare.

Bakgrundsmaterial för beredningen

Mer information:

Liisa Meritähti, regeringssekreterare, tfn 0295 250 376, liisa.meritahti@ym.fi

Mikko Friipyöli, specialsakkunnig, tfn 0295 250 375, mikko.friipyoli@ym.fi

Utarbetandet av ett bostadspolitiskt program har fortgått i skuggan av coronapandemin 8.6.2020
Beredningen av ett utvecklingsprogram för bostadspolitiken har gått raskt framåt också under coronaviruspandemin. Man har sammanställt en lägesbild och berett bostadspolitiska mål för de kommande åtta åren, skriver Hannele Pokka. Avsikten är att ett förslag till utvecklingsprogram för bostadspolitiken ska färdigställas i oktober.
Läs mer
Samråd med intressegrupper ger underlag för beredningen av utvecklingsprogrammet för bostadspolitiken 14.1.2020
Det ska utarbetas ett utvecklingsprogram för bostadspolitiken i Finland för åren 2021–2028. Som underlag för beredningen genomförs en webbenkät som ska klarlägga intressegruppernas syn på styrkor, svagheter och utvecklingsbehov när det gäller bostadsmarknaden. Enkäten öppnades i dag. Enkäten är öppen för allmänheten och kan besvaras fram till den 30 januari.
Läs mer
Publicerad 13.1.2020 kl. 15.27, uppdaterad 5.8.2020 kl. 12.49
  • FI
  •  
  • SV