Utredning: det behövs fler alternativ i fråga om boende för personer med utvecklingsstörning

Pressmeddelande 12.3.2018 kl. 14.09

En utredning om likabehandling i fråga om boende för personer med utvecklingsstörning som gjorts på uppdrag av miljöministeriet har blivit klar. Enligt utredningen är personer med utvecklingsstörning ännu inte i jämlik ställning jämfört med andra personer som bor i stödda hyresbostäder, även om många förbättringar har åstadkommits.

I utredningen jämfördes bostadsprojekt som finansierats med statligt stöd avsedda för personer med utvecklingsstörning med så kallade vanliga hyresbostadsobjekt som fått stöd av staten. Förverkligandet av jämlikhet bedömdes utifrån olika delfaktorer i boendet, till exempel bostädernas läge, boendets särdrag, bestämmelser som berör bostäderna, hyran och beskattning samt invånarnas möjligheter att fatta beslut.

Mål: boende i vanliga bostäder

Finland har förbundit sig att följa FN:s konvention om rättigheter för personer med funktionsnedsättning, i vilket framhävs att personer med funktionsnedsättning har rätt att själva välja var de vill bo och med vem de bor. Likabehandling vad gäller boende för personer med utvecklingsstörning har främjats genom boendeprogrammet för utvecklingsstörda 2010−2015 (Kehas), där man betonade vikten av att ordna boende i vanliga bostadsområden och allt oftare även i vanliga bostäder. Som mål för det principbeslut som statsrådet fattade 2012 fastställdes att ingen utvecklingsstörd längre ska bo på anstalt efter 2020.

Av den utredning som nu färdigställdes framgår att det tack vare Kehas-programmet har skett en positiv utveckling i fråga om boende för personer med utvecklingsstörning. Genom programmet har skapats modeller som stödjer vanligt boende, till exempel bostadsnätverk, och när dessa byggs tas synpunkterna hos personer med funktionsnedsättning väl i beaktande. Statsfinansierade, nyare bostadsobjekt avsedda för personer med utvecklingsstörning skiljer sig knappt alls från andra hyresbostäder till exempel i fråga om läget.

Bättre möjligheter till självständigt boende

Enligt utredningen förekommer det fortfarande problem i förverkligandet av likabehandling i fråga om boende för personer med utvecklingsstörning. Förverkligandet av jämlikhet hindras till exempel av bristen på resurser inom de stödtjänster som personer med utvecklingsstörning behöver samt av anställdas och anhörigas attityder. Två tredjedelar av boendetjänsterna för utvecklingsstörda är grupphem, där invånarna i stället för egna bostäder vanligen endast har ett eget rum och badrum. Individualiteten och jämlika möjligheter till boende beaktas inte i tillräcklig utsträckning, utan boendelösningar genomförs fortsättningsvis på ett systemcentrerat sätt.

Enligt resultaten av utredningen bör man i fortsättningen lägga större vikt vid självständigt boende för personer med utvecklingsstörning. Det vanliga bostadsbeståndet och olika nätverksbaserade lösningar för boende och stöd spelar en central roll. På kommunnivå behövs mer samarbete med socialväsendet, bostadsväsendet och planläggningen samt med kommunernas hyreshusbolag och andra allmännyttiga hyresbostadssammanslutningar. Dessutom är det nödvändigt att förenhetliga den praxis och de anvisningar som till exempel räddningsmyndigheterna, tillsynsmyndigheterna inom social- och hälsovården och skattemyndigheten tillämpar och att informera om dessa.

Utredningen har gjorts av forskare Sari Pitkänen vid Stiftelsen för Rehabilitering samt forskarna Kari Huotari och Sinikka Törmä vid Referenssi Oy. Det material som har använts i utredningen bestod av en enkät som riktades till kommuner och samkommuner, intervjuer med företrädare för den offentliga sektorn och organisationer, avgöranden gällande klagomål till regionförvaltningsverken och riksdagens justitieombudsman samt befintligt skriftligt material.

Utredningen är en åtgärd som främjar likabehandling i den nationella handlingsplanen för grundläggande och mänskliga rättigheter för 2017–2019.

Mer information

Bostadsråd Raija Hynynen, miljöministeriet, tfn 0295 250 093, fornamn.efternamn@ym.fi

Forskare Sari Pitkänen, Stiftelsen för Rehabilitering, tfn 044 781 3185, fornamn.efternamn@kuntoutussaatio.fi

  • FI
  •  
  • SV